skip to Main Content

ЗА ИНВЕСТИТОРИ
ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЛИГАЦИЯТА НА SUN CONTRACTING. МОЛЯ, ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РИСКА ПОМЕСТЕНА В ПРОСПЕКТА ЗА КАПИТАЛОВ ПАЗАР.

sclogosimple
Изтегляне на файлове
Проспект за капиталов пазар на облигация от 18.07.2019
Проспект за капиталов пазар на облигация от 30.07.2018
BaFin документ

Декларация за освобождаване на отговорност за маркетингови материали
Това съобщение представлява само едно маркетингово съобщение, което е обозначено ясно и разпознаваемо като такова съгласно Закона за надзора на ценните книги (Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) на Княжество Лихтенщайн – бел. пр.), както и реклама по смисъла на Закона за капиталовия пазар (Kapitalmarktgesetzes (KMG) на Княжество Лихтенщайн – бел. пр.). Следователно, това съобщение не е предложение за продажба или покана за представяне на оферта за покупка на дялови облигации („дялови облигации“) на Sun Contracting AG („Емитент“ или „Дружество“), нито пък е финансов анализ относно финансови инструменти, нито е инвестиционна консултация, отнасяща се до финансови инструменти или пък е препоръка, отнасяща се до финансови инструменти. Публичното предлагане на дялови облигации на Емитента – в съответствие с информацията, съдържаща се в проспекта – се извършва, изключително в Княжество Лихтенщайн, както и на инвеститори, намиращи се в Австрия, Германия, Люксембург, Чехия, Унгария, България, Италия и Словакия („Предложение“), въз основа на одобрения от органа за надзор на финансовия пазар в Лихтенщайн (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) и публикуван проспект на ценни книжа, както и всички допълнителни анекси към него, който е нотифициран на органа за надзор на финансовия пазар на Република Австрия (Finanzmarktaufsichtsbehörde der Republik Österreich), на федералната агенция за надзор на финансови услуги във Федерална република Германия (Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland), на комисията за надзор на финансовия сектор във Великото херцогство Люксембург (Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum Luxemburg), както и на компетентните органи за финансов надзор в Чехия, Унгария, България, Италия и Словакия. В Чехия, Унгария, България, Италия и Словакия нотифицирането се извърши въз основа на английския превод на проспекта, който е идентичен с редакцията на одобрения проспект, с изключение на пропуснатите в английския превод резюмета на чешки, унгарски, български, италиански и словашки език (общо обозначени като „Проспект“). Проспектът е публикуван в електронна форма на интернет-страницата на Емитента, www.sun-contracting.com. Във връзка с Предложението на дялови облигации, са обвързващи само данните в Проспекта, данните в това маркетингово съобщение не са обвързващи. Следователно, инвеститорите следва преди да вземат тяхното решение за инвестиция да се запознаят със съдържанието на Проспекта, и по-специално с указанията относно рисковете, данъците и конфликта на интереси, и лично обстойно да се консултират, отчитайки тяхната лична имуществена и инвестиционна ситуация. Инвеститорите носят риска от платежоспособност на Емитента. Инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове. В случай на несъстоятелност или ликвидация на Емитента е възможно подлежащите на плащане суми за лихви и/или капитал да бъдат по-ниски; в тези случаи е възможна и пълна загуба на вложения капитал. Посредниците получават възнаграждение за посредничеството на ценните книжа; ажиото (т.е. превишението на емисионната над номиналната стойност на ценната книга) възлиза на 4% от сумата за записване.