skip to Main Content

INVESTMENT
TU NÁJDETE INFORMÁCIE K DLHOPIS SUN CONTRACTING.
PROSIME UPOZORŇUJEME NA RIZIKOVÉ POZNÁMKY V PROSPEKT CENNÝCH PAPIEROV.

cropped-bildmarke_standard.png
download area
prospekt cenných papierových dlhopisov od 18.07.2019
prospekt cenných papierových dlhopisov od 30.07.2018
BaFin dokument

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti marketingových materiálov

Toto oznámenie predstavuje výlučne jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce marketingové oznámenie podľa § 73c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 44 Delegovaného nariadenia Európskej komisie 2017/565 z 25.4.2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ), ktoré je ako takéto jednoznačne označené a rozpoznateľné. Toto oznámenie nepredstavuje ponuku na predaj alebo výzvu na poskytnutie ponuky na kúpu čiastkových dlhopisov („čiastkové dlhopisy“) spoločnosti Sun Contracting AG („emitent“ alebo „spoločnosť“), ako ani finančnú analýzu vo vzťahu k finančným nástrojom, investičné poradenstvo týkajúce sa finančných nástrojov alebo odporúčanie týkajúce sa finančných nástrojov. Verejná ponuka čiastkových dlhopisov emitenta, ktorá podlieha povinnosti vyhotoviť prospekt, sa uskutočňuje výlučne v Lichtenštajnskom kniežactve, ako aj v Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a v Slovenskej republike („ponuka“) vo vzťahu investorom sídliacim v týchto krajinách, a to na základe prospektu cenného papiera, vrátane prípadných dodatkov, schváleného a zverejneného lichtenštajnským úradom pre dohľad nad finančným trhom a notifikovaného Rakúskemu úradu pre dohľad nad finančným trhom, Spolkovému úradu pre dohľad nad finančnými službami Spolkovej republiky Nemecko, Komisii pre dohľad nad finančným sektorom v Luxemburskom veľkovojvodstve, ako aj príslušným úradom pre dohľad nad finančným trhom v Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a Slovenskej republike. V Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a Slovenskej republike sa notifikácia uskutočnila na základe prekladu prospektu do anglického jazyka, ktorý je identický so znením schváleného prospektu, s výnimkou zhrnutí v českom, maďarskom, bulharskom, talianskom a slovenskom jazyku nachádzajúcich sa v anglickom preklade (spolu ako „prospekt“). Prospekt bol zverejnený v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta www.sun-contracting.com. V súvislosti s ponukou čiastkových dlhopisov sú záväzné výlučne ustanovenia prospektu; ustanovenia tohto marketingového oznámenia sú nezáväzné. Investor sa preto musí pred investičným rozhodnutím oboznámiť s obsahom prospektu, obzvlášť s ustanoveniami ohľadom rizík, daní a konfliktu záujmov, ako aj podrobne sa informovať, prípadne sa poradiť, zohľadňujúc jeho osobné aktíva a investičnú situáciu. Investor nesie riziko bonity emitenta. Investícia do cenných papierov podlieha rizikám. V prípade platobnej neschopnosti a/alebo likvidácie emitenta sa môžu znížiť splatné čiastky úrokov a/alebo kapitálu; prípadne môže v takýchto prípadoch dôjsť aj k úplnej strate investovaného kapitálu. Sprostredkovatelia dostávajú za sprostredkovanie cenných papierov odmenu; ážio predstavuje 4% upisovanej sumy.