skip to Main Content

Zodpovedný za obsah:

Sun Contracting AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Telefón: +41 44 55 10 040
Člen správnej rady: Andreas Pachinger, Clemens Laternser

Registračné číslo: FL-0002.555.661-3
Identifikačné číslo pre DPH (Lichtenštajnsko): 60614


Dcérske spoločnosti:

Sun Contracting Engineering GmbH

100% dcérska spoločnosť Sun Contracting AG

Europaplatz 4
AT-4020 Linz

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Generálny riaditeľ: Andreas Pachinger
Generálny riaditeľ (konateľ): Peter Heis

UID: ATU70381204
IČO 446110w
Živnostenské oprávnenie:
Staviteľ | GISA číslo: 33276199
Dozorný úrad: Magistrát mesta Linz

Pracovisko Viedeň:

Faradaygasse 6
AT-1030 Wien

Registračný orgán: Obchodný súd Viedeň (Handelsgericht Wien)

Sun Contracting GmbH

100% dcérska spoločnosť Sun Contracting AG

Europaplatz 4
AT-4020 Linz

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Generálny riaditeľ: Andreas Pachinger

UID: ATU65880549
IČO 348587d
Krajinský súd Linz (Landesgericht Linz)

 

Sun Contracting Germany GmbH

100% dcérska spoločnosť Sun Contracting AG

Frauenberg 1
DE-94575 Windorf

E-Mail: germany(at)sun-contracting.com
Generálny riaditeľ: Ing. Alexander Schauer

USt-IdNr.: DE316401391
Obchodný register (HRB): 10782
Okresný súd Passau (Amtsgericht Passau)

 

Sun Contracting Germany Management GmbH

100% dcérska spoločnosť Sun Contracting AG

Frauenberg 1
DE-94575 Windorf

E-Mail: germany(at)sun-contracting.com
Generálny riaditeľ: Ing. Alexander Schauer

USt-IdNr.: DE331626622
Obchodný register (HRB): 11029
Okresný súd Passau (Amtsgericht Passau)


Ručenie za hypertextové odkazy

 

1. Obsah online ponuky

Autor neručí za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči autorovi, týkajúce sa hmotnej alebo nehmotnej povahy, ktoré boli spôsobené používaním alebo nepoužívaním poskytnutých informácií alebo používaním nesprávnych a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ autorovi nemôže byť preukázateľné úmyselné, alebo hrubo nedbanlivé zavinenie.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje bez predchádzajúceho upozornenia právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie celej ponuky, alebo jej jednotlivých častí, alebo na dočasné, prípadne trvalé pozastavenie jej zverejnenia.

 

2. Odkazy a linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na externé internetové stránky („odkazy“), ktoré sa nachádzajú mimo oblasti zodpovednosti autora, by povinnosť ručenia nadobudla platnosť iba v tom prípade, ak má autor vedomosti o ich obsahu a bolo by to pre neho technicky možné a rozumné v prípade nezákonného obsahu zabrániť jeho používaniu.

Týmto autor výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazu nebol na príslušných stránkach žiaden nezákonný obsah. Autor nemá žiaden vplyv na súčasnú a budúcu úpravu a na obsah prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých prepojených internetových stránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy vytvorené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj na zápisy cudzích osôb v autorom vytvorených návštevných knihách, diskusných fórach a mailingových zoznamoch. Za nezákonné, nesprávne alebo neúplné obsahy a najmä za škody spôsobené používaním alebo nepoužívaním takto poskytnutých informácií zodpovedá výlučne poskytovateľ internetových stránok na ktorých bolo odkázané, a nie ten, kto len odkazuje na príslušné zverejnenie prostredníctvom hyperlinku.

 

3. Autorské práva a ochranné známky

Vo všetkých publikáciách sa autor snaží dodržiavať autorské práva použitých grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať ním vytvorenú grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, alebo siahnuť po grafike, zvukových dokumentoch, videosekvenciách a textoch, na ktoré sa nevzťahuje žiadna licencia.

Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v rámci internetovej ponuky, ktoré sú prípadne chránené tretími stranami, plne podliehajú ustanoveniam príslušného platného práva o ochranných známkach a podliehajú vlastníckemu právu príslušného zapísaného vlastníka. Nie je možné na základe dohadov usudzovať, že by známka nebola chránená treťou osobou!

Autorské práva na publikované objekty vytvorené autorom zostávajú výhradne autorom stránok. Rozmnožovanie, alebo používanie takýchto grafických a zvukových dokumentov, videozáznamov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

 

4. Ochrana údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailovej adresy, mena, adresy), sú tieto údaje poskytnuté užívateľom dobrovoľne. Využitie a platenie všetkých ponúkaných služieb je dovolené – pokiaľ je to technicky možné a primerané – aj bez zadania takýchto údajov, respektíve pomocou zadania anonymizovaných údajov alebo pseudonymov.

 

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkázané na tieto stránky. Pokiaľ by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedali, už nezodpovedali, alebo čiastočne nezodpovedali platnej právnej situácii, zostávajú týmto obsah a platnosť ostatných častí dokumentu nedotknuté.

 

Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) Služba Google Analytics používa tzv. “cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré boli vytvorené pomocou cookie, sú odosielané a uložené na server spoločnosti Google v Spojených Štátoch. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, aby pre poskytovateľa webových stránok zostavila správy o aktivitách na webových stránkach a aby poskytla ďalšie služby spojené s používaním týchto webových stránok a s používaním internetu. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností nebudú informácie získané týmto spôsobom spájané s osobnými identifikačnými informáciami.

Spoločnosť Google môže tieto informácie predať tretím osobám v prípade, že tak stanoví zákon, alebo sú tieto údaje z poverenia Google spracované treťou osobou.

Google v žiadnom prípade neprepája Vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru Vašeho prehliadača; musíme Vás ale upozorniť na to, že v tomto prípade nebudete možno môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o Vás zozbierala spoločnosť Google, spôsobom popísaným vyšsie a k horeuvedenému účelu.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS