skip to Main Content

Zodpovedný za obsah:

Sun Contracting AG
Austrasse 14
FL-9495 Triesen

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Telefón: +41 44 551 00 40
Predstavenstvo: Andreas Pachinger
Zodpovednosť za hypertextové odkazy

1. Obsah online ponuky

Autor si vyhradzuje právo nezodpovedať za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Záväzky ručenia voči autorovi týkajúce sa hmotnej alebo nehmotnej povahy, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužívaním poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a nedokonalých informácií, sú vylúčené, pokiaľ autorovi nemôže byť preukázateľná úmyselnosť alebo hrubá nedbanlivosť prípadne vina.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie častí stránok alebo celej ponuky bez predchádzajúceho upozornenia, alebo na dočasné, prípadne trvalé.

2. Odkazy a stránky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na externé webové stránky („odkazy“), ktoré sa nachádzajú mimo oblasti zodpovednosti autora, by povinnosť ručenia nadobudla platnosť iba vtedy, ak autor má vedomosti o obsahu a bolo by to technicky možné a rozumné zabrániť použitiu v prípade nezákonného obsahu.

Preto autor výslovne vyhlasuje, že v čase prepojenia príslušné prepojené stránky boli bez nezákonného obsahu. Autor nemá vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne oddeľuje od obsahu všetkých prepojených strán, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj na zahraničné položky v knihách hostí, diskusných fórach a poštových zoznamoch. Za nezákonné, nesprávne alebo neúplné obsahy a najmä za škody spôsobené použitím alebo nepoužívaním takýchto informácií zodpovedá poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, a nie ten, kto len odkazuje na príslušnú publikáciu.

3. Autorské práva a ochranné známky

Autor sa snaží dodržiavať autorské práva k grafikám, zvukovým dokumentom, videosekvenciám a textom používaným vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré vytvoril sám, alebo uchádzať sa o grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie.

Všetky ochranné známky a ochranné známky spomínané v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené tretími stranami, podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného práva ochranných známok a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Len kvôli tomu, aby sme zmienili, nie je vyvodiť záver, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán!

Autorské práva na publikované objekty vytvorené autorom zostávajú výhradne autorom stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafických a zvukových dokumentov, videozáznamov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Ochrana osobných údajov

Ak v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailových adries, mien, adries), potom sa odovzdanie týchto údajov zo strany užívateľa zakladá výslovne na dobrovoľnosti. Použitie a platba všetkých ponúkaných služieb je – pokiaľ je to technicky možné a primerané – aj bez špecifikácie takýchto údajov alebo podľa špecifikácie anonymizovaných údajov alebo povoleným pseudonymom.

5. Právna platnosť vylúčenia záruky

Toto odmietnutie zodpovednosti sa má považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bola táto stránka vybraná. Ak časti alebo jednotlivé výrazy tohto vyhlásenia nie sú zákonné alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostávajú týmto faktom neovplyvnené.

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) Služba Google Analytics používa tzv. Súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.
Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. V žiadnom prípade a za žiadnych okolností sa takto získané informácie nebudú spájať s osobnými identifikačnými informáciami.

Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžadujú zákony, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nikdy nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookies môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Majte však na pamäti, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.