skip to Main Content

ochrana osobných údajov

GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov objasňujú charakter, rozsah a účel spracovania osobných údajov (ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok, funkcií a obsahu, ako aj externej online prítomnosti, napr. náš profil sociálnych médií (spoločne nazývaný ako „online ponuka“). Pokiaľ ide o použitú terminológiu, napr. „spracovanie“ alebo „zodpovedný“, odkazujeme na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

 

Zodpovedný

Sun Contracting AG

Landstrasse 15

FL-9496 Balzers

office(at)sun-contracting.com
Impressum: https://www.sun-contracting.com/sk/impressum/

Typy spracovaných údajov:

– Údaje o inventúre (napr. mená, adresy).

– kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).

– obsahové údaje (napr. zadávanie textu, fotografie, videá).
– údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu).

– Meta / komunikačné dáta (napr. Informácie o zariadení, IP adresy).

Kategórie postihnutých osôb

Návštevníci a používatelia online ponuky (v nasledujúcom texte označujeme postihnuté osoby tiež ako „používatelia“).

Účel spracovania

– Poskytovanie online ponuky, jej funkcií a obsahu.
– Odpoveď na žiadosti o kontakt a komunikáciu s používateľmi.

– bezpečnostné opatrenia.

– návštevnosti/ Sledovanosť / Marketing

Použité pojmy

„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „postihnutá osoba“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä priradením identifikátora, napríklad meno k identifikačnému číslu, lokalizačné údaje, online identifikátoru (napr. súboru cookie) alebo jednej alebo viacerým špeciálnym funkciám, sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

„Spracovanie“ znamená akýkoľvek proces vykonávaný s automatizovanými postupmi alebo bez nich, alebo akýkoľvek takýto proces spojený s osobnými údajmi. Tento pojem zahŕňa širokú škálu a pokrýva prakticky každú manipuláciu s údajmi.

„Pseudonymizácia“ znamená spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nemôžu byť pridelené konkrétnemu subjektu údajov bez potreby ďalších informácií, za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sú vedené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie toho, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

„Profiling“ znamená akýkoľvek druh automatického spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v používaní týchto osobných informácií na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä analyzovať alebo predpovedať aspekty výkonu práce, hospodárskeho stavu, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, pobytu alebo premiestnenia tejto fyzickej osoby.

„Zodpovedná osoba“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, úrad, agentúru alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

„Spracovateľ prác“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, úrad, agentúru alebo iný orgán, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Podstatné právne základy

V súlade s článkom 13 GDPR vás informujeme o právnom základe nášho spracovania údajov. Pokiaľ sa nezmieňuje právny základ vyhlásenia o ochrane údajov, platí toto: právnym základom na získanie súhlasu je článok 6 ods. 1 písm. a § 7 GDPR, právnym základom spracovania na vykonávanie našich služieb a vykonaním zmluvných opatrení, ako aj odpoveďou na otázky je § 6 ods. b GDPR, právnym základom spracovania na splnenie našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR a právnym základom spracovania na ochranu našich legitímnych záujmov je článok 6 ods. 1 písm. GDPR. V prípade, že dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, článok 6 ods. d GDPR ako právny základ.

Bezpečnostné opatrenia

Prijímame vhodné technické opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR, berúc do úvahy stav techniky, realizačné náklady a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj rozdielnu pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej riziku.

Opatrenia zahŕňajú najmä zaistenie dôvernosti, integrácie a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj ich prístupu, vstupu, zverejňovania, dostupnosti a rozdelenie. Zaviedli sme tiež postupy na zabezpečenie využívania práv dotknutej osoby, vymazania údajov a ohrozenie údajov. Okrem toho považujeme ochranu osobných údajov za vývoj alebo výber hardvéru, softvéru a postupov v súlade zo zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológie a predvolených nastavení, ktoré sú priaznivé pre súkromie (článok 25 GDPR).

Spolupráca z spracovateľmi a tretími stranami

Ak v súvislosti s našim spracovaním odovzdávame údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom zmlúv alebo tretím stranám), odovzdáme alebo im inak poskytneme prístup k údajom, toto sa vykonáva iba na základe zákonného povolenia (napr. Ak je prenos údajov tretím stranám, podľa požiadaviek poskytovateľov platobných služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, aby ste splnili zmluvu), súhlasili ste s právnou povinnosťou alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. používanie agentov, webhostingov atď.)

Ak zadávame tretím stranám spracovanie údajov na základe takzvanej „zmluvy o spracovaní objednávok/zákaziek“ koná sa to na základe článku 28 GDPR.

Prevody do tretích krajín

Ak spracovávame údaje v tretej krajine (tj mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo v súvislosti s používaním služieb tretích strán alebo zverejnením či prenosom údajov tretím stranám, bude to možné len vtedy, ak je to na základe vášho súhlasu na základe právneho záväzku alebo na základe našich legitímnych záujmov splniť naše (pred) zmluvné záväzky. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracovávame alebo necháme údaje spracovávať v tretej krajine iba za prítomnosti osobitných podmienok článku 44 a nasledujúcich GDPR, že spracovanie je napr. na základe konkrétnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznaná úroveň ochrany údajov (napr. pre Spojené štáty prostredníctvom štítu ochrany súkromia) alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. „ klauzula štandardné zmluvy “).

Práva postihnutých osôb

Máte právo požiadať o potvrdenie o tom, či sa príslušné údaje spracúvajú, a informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s článkom 15 GDPR.
Máte primerané právo podľa článku 16 GDPR požadovať vyplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nesprávnych údajov.
V súlade s článkom 17 GDPR majú právo požadovať okamžité vymazanie príslušných údajov alebo alternatívne požadovať obmedzenie spracovania údajov v súlade s článkom 18 GDPR.

Máte právo požadovať, aby údaje týkajúce sa vás, ktoré ste nám poskytli, boli získané v súlade s článkom 20 GDPR a požiadali o ich zaslanie ostatným zodpovedným osobám.

Máte právo, podla článku 77 GDPR, podať sťažnosť na príslušnom orgáne.

Právo na odvolanie

Máte právo v budúcnosti, v súlade s. § 7 ods. 3 GDPR, od vašého súhlasu odstúpiť.

Protiprávne námietky

Môžete kedykoľvek namietať proti budúcemu spracovaniu svojich údajov v súlade s článkom 21 GDPR. Námietku možno podať predovšetkým proti spracovaniu za účelom priameho marketingu.

Cookies a právo na námietku prostredníctvom priamej pošty

„Cookies“ sú malé súbory uložené v počítačoch používateľov. V súboroch cookie je možné uložiť rôzne informácie. Súbor cookie slúži predovšetkým na ukladanie informácií o používateľovi (alebo zariadení, na ktorom je súbor cookie uložený) počas alebo po návšteve online ponuky.
Dočasné súbory cookie alebo „súbory cookie v relácii“ alebo „prechodné súbory cookie“ sú súbory, ktoré sa odstránia po tom, ako používateľ opustí online službu a zatvorí prehliadač. V takomto cookie, napr. obsah nákupného košíka v online obchode alebo stave prihlásenia sa uloží. Pojem „trvalý“ alebo „vytrvalý“ označuje súbory cookie, ktoré zostávajú uložené aj po zatvorení prehliadača.
Takto napr. stav prihlásenia sa uloží, ak ho používatelia navštívia po niekoľkých dňoch. Podobne v takomto cookie môžu byť uložené záujmy používateľov, ktoré sa používajú na meranie rozsahu alebo na marketingové účely. „Súbor cookie tretej strany“ označuje súbory, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia než osoba, ktorá spravuje online ponuku (inak, ak sú to iba ich súbory cookie, nazýva sa to „súbory cookie prvej strany“).

Môžeme použiť dočasné a trvalé súbory cookie a objasniť to v kontexte našich pravidiel ochrany osobných údajov.
Ak používatelia nechcú mať súbory cookie uložené vo svojom počítači, budú požiadané o vypnutie tejto možnosti v systémových nastaveniach prehliadača. Uložené súbory cookie môžu byť odstránené v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.

Všeobecný rozpor s používaním súborov cookie, ktoré sa používajú na marketingové účely online, možno nájsť v rôznych službách, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo na webovej stránke EÚ http://www.youronlinechoices.com/ vysvetlené. Ukladanie súborov cookie sa dá dosiahnuť ich vypnutím v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že nie všetky funkcie tejto online ponuky môžu byť použité.

Vymazanie údajov

Údaje, ktoré spracovávame, sú vymazané alebo obmedzené pri ich spracovaní v súlade s článkami 17 a 18 GDPR. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, uložené údaje sa odstránia, ak už nie sú potrebné na ich účel a odstránenie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na ukladanie údajov.
Pokiaľ sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a legitímne účely, bude ich spracovanie obmedzené. T.z.n. Údaje sú zablokované a nespracované na iné účely. Platí to napríklad, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov.

Podľa zákonných požiadaviek v Nemecku sa uskladňovanie uskutočňuje najmä počas 10 rokov podľa § 147 ods. 1 AO, 257 ods. 1 č. 1 a 4, odsek 4 HGB (knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné knihy, Doklady atď.) A 6 rokov podľa § 257 ods. 1 č. 2 a 3, odsek 4 HGB (obchodné listy).

Podľa právnych predpisov v Rakúsku, odkladanie prebieha počas 7 rokov podľa § 132 ods. 1 BAO (účtovné doklady, dôkazy/faktúry, účty, potvrdenia, obchodné doklady, výkazy príjmov a výdavkov atď.) a na 22 rokov v súvislosti s pozemkami ,10 rokov v prípade dokumentov týkajúcich sa elektronicky poskytovaných služieb, telekomunikácií, vysielania a televíznych služieb poskytovaných nepodnikateľom v členských štátoch EÚ a pre ktoré sa používa služba Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Administratíva, finančné účtovníctvo, kancelárska organizácia, manažment kontaktov
Spracovávame údaje v kontexte administratívnych úloh a organizácie nášho podnikania, finančného účtovníctva a dodržiavania zákonných povinností, akými sú napr archivácie. Týmto spracovávame tie isté údaje, ktoré spracovávame v priebehu poskytovania zmluvných služieb. Zásady spracovania sú článok 6 ods. c. GDPR, článok 6 ods. GDPR. Spracovanie ovplyvňuje zákazníkov, vyhliadky, obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok. Účelom a záujmom o spracovanie sú administratíva, finančné účtovníctvo, kancelárska organizácia, archivácia dát, to znamená úlohy, ktoré slúžia na udržanie nášho podnikania, plnenie našich povinností a poskytovanie našich služieb.

Vymazanie údajov z hľadiska zmluvnej výkonnosti a zmluvnej komunikácie zodpovedá informáciám poskytnutým v týchto spracovateľských činnostiach.

Zverejňujeme alebo prevádzame údaje finančnej správe, konzultantom, napríklad daňovým účtovníkom alebo audítorom, a iným agentom a poskytovateľom platobných služieb.
Okrem toho na základe našich obchodných záujmov ukladáme informácie o dodávateľoch, organizátoroch a ďalších obchodných partneroch, napr. pre neskorší kontakt. Všeobecne ukladáme väčšinu údajov týkajúcich sa spoločnosti trvale.

Podniková analýza a prieskum trhu

Aby sme mohli ekonomicky riadiť naše podnikanie, rozpoznať trhové trendy, želanie dodávateľov a používateľov, analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii pre obchodné transakcie, zmluvy, otázky a pod. Vykonávame spracovávanie skladových dát, komunikačných dát, zmluvných údajov, platobných dát, 6 ods. f. GDPR, pričom subjekty údajov zahŕňajú zmluvných partnerov, zainteresované strany, zákazníkov, návštevníkov a používateľov našej online ponuky.

Analýzy sa vykonávajú na účely hodnotenia podnikania, marketingu a prieskumu trhu. Pritom môžeme poskytnúť profily registrovaných používateľov s informáciami, napr. zohľadniť ich služby. Analýzy nám slúžia na zvýšenie užívateľskej prívetivosti, optimalizácie našej ponuky a ekonomickej ekonómie. Analýzy sú pre nás samotné a nebudú zverejnené externe, pokiaľ nie sú anonymné, agregované analýzy.

Ak sú tieto analýzy alebo profily osobné, budú vymazané alebo anonymizované po ukončení užívania, inak po dvoch rokoch od uzavretia zmluvy. Mimochodom, celkové obchodné analýzy a všeobecné trendové rezervy sa vytvárajú anonymne, ak je to možné.

Pravidlá ochrany osobných údajov v žiadosti

Údaje žiadateľa spracovávame len na účely a v kontexte procesu podania žiadosti v súlade s právnymi požiadavkami. Spracovanie údajov žiadateľa sa uskutočňuje s cieľom splniť naše (pred)zmluvné povinnosti v súvislosti s postupom podávania žiadostí v zmysle článku 6 ods. GDPR článok 6 ods. GDPR, ak je spracovanie údajov napr. sa vyžaduje v kontexte súdneho konania (v Nemecku sa navyše uplatňuje § 26 BDSG).
Proces podávania žiadostí vyžaduje, aby uchádzači poskytli údaje žiadateľa. Potrebné údaje o žiadateľoch sú, ak ponúkame on-line označený formulár, inak vyplývajú z opisov práce a v podstate obsahujú informácie o osobe, poštové a kontaktné adresy a dokumenty patriace do žiadosti, ako napríklad sprievodný list, životopis a certifikáty. Okrem toho môžu žiadatelia dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie.

Odoslaním žiadosti nám žiadatelia súhlasia so spracovaním svojich údajov na účely žiadosti v súlade so spôsobom a rozsahom stanoveným v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Pokiaľ sú špeziálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR dobrovoľne poskytnuté v súvislosti s postupom podávania žiadosti, ich spracovanie sa vykoná dodatočne v súlade s článkom 9 ods. GDPR (napr. zdravotné informácie, ako je zdravotné postihnutie alebo etnický pôvod). Ak sa žiadatelia žiadajú o špeziálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR v súvislosti s postupom podávania žiadostí, ich spracovanie sa vykoná dodatočne v súlade s článkom 9 ods. GDPR (napr. zdravotné údaje, ak je to potrebné pre povolanie).

Pokiaľ sú k dispozícii, žiadatelia nám môžu podať žiadosť prostredníctvom online formulára na našej webovej stránke. Údaje budú šifrované a prenášané podľa stavu techniky.
Okrem toho žiadatelia nám môžu zaslať svoje žiadosti e-mailom. Majte však na pamäti, že e-maily vo všeobecnosti nie sú odosielané v šifrovanej forme a že samotní žiadatelia musia poskytnúť šifrovanie. Nemôžeme preto niesť žiadnu zodpovednosť za prenos žiadosti medzi odosielateľom a recepciou na našom servery, a preto odporúčame skôr použiť on-line formulár alebo poštové doručenie. Namiesto prihlášok cez on-line formulár a e-mail žiadatelia majú ešte možnosť poslať nám žiadosť poštou.

Údaje poskytnuté žiadateľmi môžu byť ďalej spracované v prípade úspešnej žiadosti o zamestnanie. V opačnom prípade, ak žiadosť o pracovnú ponuku nebude úspešná, údaje uchádzačov budú vymazané. Údaje žiadateľov sa tiež vymažú, ak je žiadosť stiahnutá.

Zrušenie prebieha pri dodržaní odvolania kandidáta, po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, aby sme mohli odpovedať na akékoľvek následné otázky týkajúce sa žiadosti a splniť naše dôkazné povinnosti podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní. Faktúry za akúkoľvek náhradu cestovných nákladov sú archivované v súlade s daňovými predpismi.

Talent Pool

V rámci žiadosti ponúkame uchádzačom možnosť pracovať v našom „Talent-Pool“ po dobu dvoch rokov na základe súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. b. a článku 7 GDPR.

Žiadosti v Talent Pool sa spracovávajú výhradne ako súčasť budúcich inzerátov a hľadania práce a budú vymazané najneskôr po termíne. Kandidáti sú informovaní o tom, že ich súhlas na prijatie do združenia talentov je dobrovoľný, nemá žiadny vplyv na súčasný proces podávania žiadostí a že môžu sa kedykoľvek v budúcnosti odvolať proti tomuto súhlasu a vyhlásiť námietku v zmysle článku 21 GDPR.

Kontrola proti spamu Akismet

Naša on-line ponuka využíva službu „Akismet“, ktorú ponúka spoločnosť Automattic Inc., 60, 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA. Použitie je založené na našich legitímnych záujmoch v zmysle článku 6 ods. GDPR. S pomocou tejto služby sa komentáre skutočných ľudí líšia od pripomienok spamu.
Všetky informácie o komentároch sa posielajú na server v USA, kde sú analyzované a uchovávané na štyri dni na porovnanie. Ak bol komentár klasifikovaný ako spam, údaje budú uložené po tomto čase. Tieto informácie zahŕňajú zadané meno, e-mailovú adresu, IP -adresu , obsah komentára, odkazovač, podrobnosti o používanom prehliadači, počítačovom systéme a čase záznamu.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosti Akismet nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic: https:////automattic.com/privacy/.
Používatelia môžu používať pseudonymy alebo zdržať sa zadávania mena alebo e-mailovej adresy. Môžete úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nepoužívate náš systém pripomienok. Bolo by to škoda, ale bohužiaľ nevidíme žiadne alternatívy, ktoré by fungovali rovnako efektívne.
Odvolanie profilové fotky z Gravataru
Používame službu Gravatar spoločnosti Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA, v rámci našej online ponuky a konkrétne na blogu.
Služba Gravatar je služba, ktorá umožňuje používateľom prihlásiť sa a odosielať profilové obrázky a ich e-mailové adresy.
Ak používatelia s príslušnou e-mailovou adresou na iných stránkach online (najmä v blogoch) nechávajú príspevky alebo pripomienky, tak ich profilové obrázky môžu byť zobrazené vedľa príspevkov alebo komentárov. Za týmto účelom sa e-mailová adresa oznámená používateľom posiela do Gravatar v zašifrovanej podobe, aby sa skontrolovalo, či je preň ukladaný profil. Toto je jediný účel odoslania e-mailovej adresy a nebude použitý na iné účely, ale bude následne vymazaný.
Použitie Gravataru je založené na našich legitímnych záujmoch v zmysle článku 6 ods. f) GDPR, pretože s pomocou Gravataru ponúkame autorom príspevkov a komentátorom príležitosť prispôsobiť svoje príspevky profilovým obrázkom.

Zobrazením obrázkov sa Gravatar dozvedel IP – adresu používateľov, pretože je to nevyhnutné pre komunikáciu medzi prehliadačom a online službou. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosti Gravatar nájdete v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Ak používatelia nechcú, aby sa v komentároch objavil obrázok používateľa prepojený s ich e-mailovou adresou v službe Gravatar, mali by na komentár použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je zaregistrovaná v službe Gravatar. Upozorňujeme tiež, že je možné použiť aj anonymnú alebo dokonca žiadnu e-mailovú adresu, ak si užívatelia neželajú, aby sa do Gravataru odoslala ich vlastná e-mailová adresa. Používatelia môžu úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nepoužívajú náš systém pripomienok.

Odvolanie emojis a smajlíkov

V našom blogu WordPress, grafiky emojis (alebo smajlíky), t.zn. malé grafické súbory, ktoré vyjadrujú pocity používané externými servermi. Tu poskytujú dodavatelia servera, IP – adresy užívateľov. Je to potrebné, aby sa emojie súbory mohli prenášať do užívateľských prehliadačov. Služba Emojie ponúka spoločnosť Automattic Inc., 60, 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA. Automatické upozornenie o ochrane osobných údajov: https://automattic.com/privacy/.
Serverové domény používané sú s.w.org a twemoji.maxcdn.com, ktoré podľa našich vedomostí predstavujú tzv. siete na doručovanie obsahu, to znamená servery, ktoré poskytujú iba rýchly a bezpečný prenos súborov a osobných údajov používateľov sa po odoslaní odstránia.
Používanie emojis je založené na našich legitímnych záujmoch, t.zn. záujem o atraktívny dizajn našej online ponuky podľa Článok 6 ods. f. DSGV.

Kontaktovanie

Pri kontakte s nami (napríklad kontaktným formulárom, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií) informácie o spracovaní kontaktnej žiadosti a jej spracovaní v súlade s. Článok 6 ods. b) spracovanie GDPR. Informácie o používateľovi môžu byť uložené v Customer-Relationship-Management System („CRM System“) alebo v porovnateľnej organizácii žiadateľov.
Žiadosti odstránime, ak už nie sú požadované. Kontrolujeme požiadavku každé dva roky; Okrem toho platia zákonné povinnosti archivácie.

Newsletter

S nasledujúcimi informáciami vás budeme informovať o obsahu nášho Newsletter, ako aj o postupoch registrácie, odosielania a štatistického hodnotenia, ako aj o vašom námietku. Prihlásením sa do nášho Newsletter súhlasíte s prijatými a opísanými postupmi.

Obsah Newsletter: Posielame informačné letáky, e-maily a ďalšie elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „newsletter“) len so súhlasom príjemcu alebo s právnym povolením. Pokiaľ je obsah bulletinu konkrétne opísaný, sú autoritatívne pre súhlas používateľov. Mimochodom, naše informačné letáky obsahujú informácie o našich produktoch a sprievodných informáciách (ako sú bezpečnostné pokyny), ponuky, propagačné akcie a naša spoločnosť.
Dvojité prihlásenie a protokolovanie: Registrácia v našom Newsletter sa uskutočňuje takzvaným dvojitým opt-in postupom. T.zn. že po registrácii dostanete e-mail s požiadavkou na potvrdenie vašej registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať na externých e-mailových adresách. Registrácia do Newsletter bude zaznamenaná, aby sa preukázal proces registrácie v súlade s právnymi požiadavkami.
Toto zahŕňa ukladanie prihlasovacej doby a čas potvrdenia, ako aj adresu IP. Podobne sa zaznamenávajú zmeny v údajoch uložených u poskytovateľa poštových služieb.

Poverenia: Ak sa chcete prihlásiť na odber bulletinu, stačí poskytnúť vašu e-mailovú adresu. Dobrovoľne vás žiadame, aby ste uviedli v novinke meno pre osobnú oslovenie.

Odoslanie bulletinu a súvisiace meranie výkonnosti je založené na súhlase príjemcov. Článok 6 ods. a § 7 GDPR v spojení s § 107 ods. 2 TKG alebo na základe povolenia podľa ods. § 107 ods. 2 a podobne 3 TKG.
Protokolovanie procesu registrácie je založená na našich legitímnych záujmoch v súlade s Článkom 6 ods. f GDPR. Máme záujem o používanie užívateľsky prívetivého a bezpečného spravodajského systému, ktorý slúži našim obchodným záujmom, ako aj očakávaniam používateľov umožňuje a nám dokazuje váš súhlas.

Ukončenie / zrušenie – Môžete ukončiť príjem nášho bulletinu kedykoľvek, t.zn. Zrušiť svoj súhlas. Odkaz na zrušenie bulletinu nájdete na konci každého bulletinu. Môžeme uložené e-mailové adresy uložiť až na tri roky na základe našich legitímnych záujmov predtým, než ich odstránime, aby sme poskytli predchádzajúci súhlas. Spracovanie týchto údajov je obmedzené na účel možnej obrany proti nárokom. Individuálna žiadosť o zrušenie je kedykoľvek možná za predpokladu, že je zároveň potvrdená predchádzajúca existencia súhlasu.

Newsletter – Mail Chimp

Informačné letáky sa distribujú pomocou poštovej služby platformy MailChimp spoločnosti Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Politiku ochrany osobných údajov poskytovateľa prepravnej služby si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Spoločnosť Rocket Science Group LLC je certifikovaná podľa Dohody o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskych noriem a ochrany údajov
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
Poskytovateľ prepravnej služby je založený na našich legitímnych záujemcoch podľa článka 6 ods. GDPR a zmluva o spracovaní zmlúv podľa zákona č. Článok 28 ods. 3 veta 1 GDPR.

Poskytovateľ prepravnej služby môže získať údaje príjemcov v pseudonymnej forme, i. bez pridelenia užívateľovi, optimalizovať alebo vylepšiť vlastné služby, napr. na technickú optimalizáciu lodnej dopravy a na prezentáciu informačných letákov alebo na štatistické účely. Poskytovateľ prepravnej služby však nepoužíva údaje našich príjemcov newsletteru na to, aby sa sami o nich postarali alebo aby odovzdali údaje tretím stranám.

Newsletter – Newsletter2Go

Spravodaj je zasielaný prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlín, Nemecko. Politiku ochrany osobných údajov poskytovateľa poštových služieb si môžete pozrieť tu:
https://www.newsletter2go.de/datenschutz/.Poskytovateľ prepravnej služby je založený na našich legitímnych záujmoch klenot. Článok 6 ods. GDPR a zmluva o spracovaní zmlúv podľa zákona č. Článok 28 ods. 3 veta 1 GDPR.
Poskytovateľ prepravnej služby môže získať údaje príjemcov v pseudonymnej forme, i bez pridelenia užívateľovi, optimalizovať alebo vylepšiť vlastné služby, napr. na technickú optimalizáciu lodnej dopravy a na prezentáciu informačných letákov alebo na štatistické účely. Poskytovateľ prepravnej služby však nepoužíva údaje našich príjemcov newsletteru na to, aby sa sami o nich postarali alebo aby odovzdali údaje tretím stranám.

Newsletter – úspechy

Informačné newsletter obsahujú tzv. „Web beacon“, t. súbor s veľkosťou pixelov, ktorý je načítaný zo servera pri otváraní newsletter z nášho servera alebo ak používame poskytovateľa poštových služieb. V rámci tejto výzvy sa zhromažďujú technické informácie, napríklad informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas hovoru.

Tieto informácie sa používajú na zlepšenie technickej výkonnosti služieb na základe ich špecifikácií alebo publika a ich čitateľské návyky na základe ich umiestnení (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo časy prístupu. Štatistické zisťovania tiež zahŕňajú určenie, či sú informačné letáky otvorené, keď sú otvorené a na ktoré odkazy sa kliknú. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie pridelené jednotlivým príjemcom newsletterov. Avšak, ani náš zámer, ani, ak sa používa, ani zámer poskytovateľa prepravných služieb nezachováva pozornosť jednotlivých užívateľov. Hodnotenia nám pomáhajú oveľa lepšie rozpoznať čitateľské návyky našich používateľov a prispôsobiť ich obsah alebo poslať iný obsah podľa záujmov našich používateľov.

Hosting

Webhostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: služby infraštruktúry a platformy, výpočtová kapacita, úložné a databázové služby, bezpečnostné a technické servisné služby, ktoré používame na prevádzkovanie tejto online služby.

V tomto prípade my alebo náš poskytovateľ hostingu spracovávame údaje o inventároch, kontaktných údajoch, údajoch o obsahu, zmluvných údajoch, údajoch o použití, Meta- a komunikačných údajoch zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich legitímnych záujmov o efektívne a bezpečné poskytovanie tejto online ponuky. Článok 6 ods. f GDPR i.V.m. Článok 28 GDPR (uzatvorenie zmluvy o spracovaní zmlúv).
Zhromažďovanie prístupových údajov a súborov denníka
My alebo náš poskytovateľ hostingu zhromažďujeme na základe našich legitímnych záujmov v zmysle článku 6 ods. GDPR Dáta o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. Súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú názov získanej webovej stránky, súbor, dátum a čas vyhľadávania, množstvo prenesených dát, upozornenie na úspešné vyhľadanie, typ a verziu prehliadača, operačný systém užívateľa, URL odkazu (predtým navštívená stránka), IP adresa a žiadajúci poskytovateľ.

Informácie o prihlásení sa ukladajú z bezpečnostných dôvodov (napríklad na účely vyšetrovania zneužívajúcich alebo podvodných aktivít) najviac na 7 dní a potom sa odstránia. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, sú vylúčené z vymazania až do konečného vysvetlenia incidentu.

Správca značiek Google

Správca značiek Google je riešenie, ktoré nám umožňuje spravovať tzv. Značky webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania (vrátane integrácie služby Google Analytics a iných marketingových služieb Google do našej online ponuky). Samotný správca značiek (ktorý implementuje značky) nekontroluje osobné údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazujeme na nasledujúce informácie o službách Google. Pravidlá používania: https://www.google.com/intl/sk/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google LLC („Google“) na základe našich legitímnych záujmov (to znamená záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie generované súborom cookie o používaní online ponuky používateľmi sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam.

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na to, aby vyhodnotila používanie našej online ponuky používateľmi, zostavila správy o aktivitách v rámci tejto online ponuky a poskytla nám ďalšie služby súvisiace s používaním tejto online ponuky a využívania internetu. V tomto prípade je možné vytvoriť pseudonymné používateľské profily spracovaných údajov.

Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skrátila IP adresu používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa zašle na server Google v USA a skráti sa tam.

IP- adresa odoslaná prehliadačom používateľa sa nebude zlúčiť s inými údajmi poskytnutými spoločnosťou Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením softvéru prehliadača podľa toho; Používatelia môžu tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie a súvisí s ich používaním ponuky online, ako aj spracovaním týchto údajov od spoločnosti Google tým, že si prevezme a nainštaluje doplnok prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Viac informácií o možnostiach využitia dát, možnostiach prenájmu a nesúhlasu spoločnosti Google si môžete prečítať v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamných zobrazení spoločnosťou Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobné údaje používateľov sa po 14 mesiacoch odstránia alebo anonymizujú.

Google Universal Analytics

Google Analytics používame ako „univerzálnu analytiku“. „Universal Analytics“ znamená proces služby Google Analytics, v ktorom je analýza používateľa založená na pseudonymnom používateľskom ID a vytvorí sa pseudonymný profil používateľa s informáciami z používania rôznych zariadení (sog. „Cross-Device-Tracking“).

Zacielenie na službu Google Analytics

Google Analytics používame na zobrazovanie reklám zobrazovaných v rámci služby Google a jej partnerských reklamných služieb a len používateľom, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo konkrétne funkcie (napr. záujmy v konkrétnych témach alebo produktoch, ktoré určujú navštívené webové stránky) ktoré predkladáme spoločnosti Google (tzv. remarketing alebo publikum Google Analytics). Pri remarketingových publikách sa chceme uistiť, že naše reklamy spĺňajú potenciálny záujem používateľov.

Google AdSense s personalizovanými reklamamy
Služby spoločnosti Google využívame na základe našich oprávnených záujmov (t.zn. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR)
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používame službu AdSense, ktorá umožňuje zobrazovanie reklám na našich webových stránkach a odmeňovanie nás za ich zobrazenie alebo iné použitie. Na tieto účely sa používajú údaje o používaní, ako napr kliknutie na reklamu a IP – adresu spracovávaných používateľov, čím sa IP – adresa skráti na posledných dvoch miestach. Preto je spracovanie údajov používateľov pseudonymizované.
Používame Adsense pomocou prispôsobených reklám. Týmto spôsobom Google vyvodzuje závery o svojich záujmoch na základe webových stránok navštívených používateľmi alebo použitými aplikáciami a užívateľských profilov vytvorených týmto spôsobom. Inzerenti používajú tieto informácie na zosúladenie svojich kampaní s týmito záujmami, čo prináša výhody užívateľom aj inzerentom. V prípade služby Google sú reklamy personalizované, keď zozbierané alebo známe údaje určujú alebo ovplyvňujú výber reklamy. Patria sem predchádzajúce vyhľadávania, aktivity, návštevy stránok, aplikácie, demografické údaje a informácie o polohe. Konkrétne to zahŕňa demografické zacielenie, zacielenie na kategóriu záujmov, remarketing a zacielenie zoznamov zhody zákazníkov a zoznamy publika odovzdaných do nástroja DoubleClick Bid Manager alebo správcu kampaní.

Viac informácií o možnostiach využitia dát, možnostiach prenájmu a nesúhlasu spoločnosti Google si môžete prečítať v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamných zobrazení spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense s neosporiadanými reklamami

Používame na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodársku prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR)
služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používame službu AdSense, ktorá umožňuje zobrazovanie reklám na našich webových stránkach a odmeňovanie nás za ich zobrazenie alebo iné použitie. Na tieto účely sa používajú údaje o používaní, ako napr. kliknutie na reklamu a IP adresu spracovávaných používateľov, čím sa adresa IP skráti na posledných dvoch miestach. Preto je spracovanie údajov používateľov pseudonymizované.

Reklamy používame pomocou neosobných reklám. Reklamy sa nezobrazujú na základe profilov používateľa. Neosporiadané reklamy nie sú založené na správaní používateľov v minulosti. Zacielenie využíva kontextové informácie vrátane hrubého (napr. Lokálneho) geografického zacielenia založeného na aktuálnej polohe, obsahu na aktuálnej webovej lokalite alebo v aplikácii a aktuálnych hľadaných výrazoch. Spoločnosť Google zakazuje všetky personalizované zacielenia vrátane demografického zacielenia a zacielenia na zoznam používateľov.
Viac informácií o možnostiach využitia dát, možnostiach prenájmu a nesúhlasu spoločnosti Google si môžete prečítať v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) Prezentácia reklamy spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords a meranie konverzie

Používame na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodársku prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR)
služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na zobrazenie reklám v reklamnej sieti Google (napr. Vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových stránkach atď.) Používame metódu Google online marketingu „AdWords“, ktorá sa zobrazuje používateľom, ktorí majú podozrivý záujem o reklamy. To nám umožňuje lepšie zacielenie reklám v rámci našej online ponuky a to tak, že reklamy prezentujeme iba používateľom, ktorí potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak používateľ napr. Zobrazovanie reklám pre produkty, ktoré hľadal v iných online ponukách, sa nazýva „remarketing“. Na tieto účely, pri prístupe na naše a iné webové stránky, v ktorých je reklamná sieť Google aktívna, spoločnosť Google bezodkladne vykoná kód od spoločnosti Google a stane sa takzvanými (re) marketingovými značkami (neviditeľná grafika alebo kód, tiež ako “ Web beacons „). S ich pomocou je používateľovi na zariadení poskytnutý samostatný súbor cookie. je uložený malý súbor (namiesto súborov cookie je možné použiť porovnateľné technológie).

V tomto súbore je uvedené, ktoré webové stránky používateľ navštívil, aký obsah má a čo ponúka používateľ kliknutím, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odovzdávanie webových stránok, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní online ponuky.

Okrem toho dostávame individuálny „Conversion-Cookie“. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie používa spoločnosť Google na generovanie štatistík konverzií pre nás. Počuli sme však iba o anonymnom celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a boli presmerovaní na stránku značiek sledovania konverzií. Nezískame však informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Údaje používateľov sa spracúvajú pseudonymom v kontexte reklamnej siete Google, že Google ukladá a spracováva napr. nie meno alebo e-mailová adresy používateľov, ale spracuje relevantné dátové súbory cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov.
To značí že z hľadiska Google reklamy nie sú spravované a zobrazované konkrétne určenej osobe, ale majiteľovi súborov cookie bez ohľadu na to, kto je vlastníkom súboru cookie. To neplatí, ak používateľ explicitne povolil spoločnosti Google spracovanie údajov bez tejto pseudonymizácie. Zozbierané informácie o používateľoch sa odosielajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Viac informácií o možnostiach využitia dát, možnostiach prenájmu a nesúhlasu spoločnosti Google si môžete prečítať v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamných zobrazení spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Používame na základe našich oprávnených záujmov (t. J. Záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR) služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na uvedenie reklamy do reklamnej siete Google (napr. Vo výsledkoch vyhľadávania, vo videu, na webových stránkach atď.) Využívame proces marketingu Google DoubleClick online. Dvojité kliknutie sa vyznačuje zobrazovaním reklám v reálnom čase na základe údajných záujmov používateľov. To nám umožňuje lepšie zacielenie reklám v rámci našej online ponuky a to tak, že reklamy prezentujeme iba používateľom, ktorí potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak používateľ napr. Zobrazovanie reklám pre produkty, ktoré hľadal v iných online ponukách, sa nazýva „remarketing“.

Na tieto účely, pri prístupe na naše a iné webové stránky, v ktorých je reklamná sieť Google aktívna, spoločnosť Google bezodkladne vykoná kód od spoločnosti Google a stane sa takzvanými (re) marketingovými značkami (neviditeľná grafika alebo kód, tiež ako “ Web beacons „). S ich pomocou je používateľovi na zariadení poskytnutý samostatný súbor cookie. je uložený malý súbor (namiesto súborov cookie je možné použiť porovnateľné technológie). V tomto súbore je uvedené, ktoré webové stránky používateľ navštívil, aký obsah má záujem a čo ponúka používateľ kliknutím, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odovzdávanie webových stránok, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní online ponuky.

Zaznamenáva sa tiež IP adresa používateľov, ktorá je skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore a iba vo výnimočných prípadoch úplne prenesená na server Google v USA a tam skrátená. Vyššie uvedené informácie môže spoločnosť Google prepojiť aj s takými informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ neskôr navštívi iné webové stránky, môžu sa na základe ich používateľských profilov zobrazovať reklamy prispôsobené ich záujmom na základe ich údajných záujmov.

Údaje používateľov sa spracúvajú pseudonymom v kontexte reklamnej siete Google. To značí Google ukladá a spracováva napr. nie meno alebo e-mailovú adresu používateľov, ale spracuje relevantné dátové súbory cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. To značí z hľadiska Google reklamy nie sú spravované a zobrazované konkrétne určenej osobe, ale majiteľovi súborov cookie bez ohľadu na to, kto je vlastníkom súboru cookie. To neplatí, ak používateľ explicitne povolil spoločnosti Google spracovanie údajov bez tejto pseudonymizácie. Zozbierané informácie o používateľoch prostredníctvom služieb Google Marketing Services sa prenášajú na spoločnosť Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch.

Viac informácií o možnostiach využitia dát, , možnostiach prenájmu a nesúhlasu spoločnosti Google si môžete prečítať v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamných zobrazení spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Jetpack (WordPress Stats)

Používame na základe našich oprávnených záujmov (t. J. Záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR) plugin Jetpack (v tomto prípade subfunkcia „WordPress Stats“), ktorý integruje nástroj na štatistické vyhodnotenie prístupov návštevníkov a od firmy Automattic Inc., 60, 299, Street 343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok.

Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto online ponuky sú uložené na serveri v Spojených štátoch. Tu je možné vytvoriť používateľské profily užívateľov zo spracovaných údajov, ktoré sa používajú iba na analýzu a nie na reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Automattic:
https:////automattic.com/privacy/
a cookies Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Facebook-Pixel, Custom Audiences a Facebook-Conversion

V rámci našej ponuky je vďaka našim legitímnym záujmom o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky a pre tieto účely tzv. „Facebook Pixel“ sociálnej siete Facebook, spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak sa nachádzate v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko je prevádzkované („Facebook“).

Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy týkajúcej sa súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocou pixelov Facebook je na jednej strane možné, aby spoločnosť Facebook určila návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre prezentáciu reklám (tzv. Facebook reklamy).

Na základe toho používame službu Facebook Pixel na zobrazenie reklám Facebook, ktoré sme odoslali len tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku, alebo ktorí majú určité funkcie (napr. Záujmy o určité témy alebo výrobky, ktoré navštívili určené webové stránky), ktoré prenášame na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou pixelov Facebooku chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebook boli v súlade s potenciálnym záujmom používateľov a nie sú otravné. Pomocou pixelov v službe Facebook dokážeme pochopiť aj účinnosť reklám v službe Facebook na účely štatistického zisťovania a prieskumu trhu, vďaka ktorému sme zistili, či boli používatelia presmerovaní na našu webovú stránku po kliknutí na reklamu na Facebooku (tzv. „Conversion“).

Spracovanie údajov prostredníctvom Facebooku je súčasťou politiky používania údajov Facebooku. Preto všeobecné poznámky o prezentácii reklám Facebook, v politike používania dát Facebooku:
https://www.facebook.com/policy.php.
Špeciálne informácie a podrobnosti o pixeloch Facebook a o tom, ako funguje, nájdete v sekcii Nápoveda na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Môžete vzniesť námietku voči zachyteniu pomocou aplikácie Facebook Pixel a použitím vašich údajov na zobrazenie reklám Facebook. Ak chcete nastaviť typy reklám, ktoré sa zobrazujú na Facebooku, môžete prejsť na stránku nastavenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov týkajúcich sa nastavení reklamy založenej na používaní:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Nastavenia sú nezávislé na platforme, t. j. sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Môžete tiež odhlásiť používanie súborov cookie, ktoré sa používajú na meranie a propagačné účely, prostredníctvom stránky odhlásenia v iniciatíve Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a navyše americko-americkú webovú stránku (http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) odporovať.

Online prítomnosť v sociálnych médiách

Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem, aby sme mohli komunikovať so zákazníkmi, vyhliadkami a používateľmi, ktorí tam pôsobia, a informovať ich o našich službách. Pri volaní príslušných sietí a platforiem sa na príslušných operátorov vzťahujú podmienky a pokyny na spracovanie údajov.

Pokiaľ nie je v našich Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracovávame údaje používateľov, pokiaľ s nimi komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. Napíšte príspevky na našu online prítomnosť alebo nám pošlite správy.

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR) využívame obsah alebo služby ponúkané poskytovateľmi tretích strán s cieľom poskytnúť ich obsah a služby Služby, ako napr zahrňte videá alebo písma (súhrnne označované ako „obsah“).

Tu sa predpokladá, že poskytovatelia tretích strán tohto obsahu vnímajú IP adresu používateľov, pretože nemohli odoslať obsah do svojho prehliadača bez adresy IP. Adresa IP sa preto vyžaduje na prezentáciu tohto obsahu. Snažíme sa používať iba obsah, ktorý príslušní poskytovatelia, používajú adresu IP iba na doručenie obsahu. Tretie strany môžu používať takzvané pixelové značky (neviditeľné grafiky, tiež nazývané „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely. „Značky pixelov“ sa dajú použiť na vyhodnotenie informácií, ako návštevnosť návštevníkov, na stránkach tejto webovej stránky. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie na zariadení používateľa a môžu zahŕňať okrem iného technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odovzdávaní webových stránok, čase návštevy a ďalších informáciách týkajúcich sa používania našej online ponuky.

Vimeo

Môžeme vložiť videá platformy Vimeo spoločnosti Vimeo Inc., Upozornenie: Právne oddelenie, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Ochrana osobných údajov:
https://vimeo.com/privacy. Poukazujeme na to, že spoločnosť Vimeo môže používať službu Google Analytics a odkazovať na zásady ochrany osobných údajov (https://www.google.com/policies/privacy) ako aj možnosti opt-out pre službu Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alebo nastavenia používania údajov spoločnosti Google na marketingové účely (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Vkladáme videá na platforme YouTube spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Google Fonts
Vložíme fonty („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Funkciu viazame na detekciu robotov, napr. pri zadávaní online formulárov („ReCaptcha“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Mapy GoogleSlužby viažu Mapy Google poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Spracované údaje môžu zahŕňať najmä adresy IP používateľov a údaje o polohe, ktoré však nie sú zhromažďované bez ich súhlasu (zvyčajne ako súčasť nastavení ich mobilných zariadení). Údaje možno spracovať v USA. Ochrana osobných údajov:
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typové písma od spoločnosti Adobe

Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR) sme nastavili písma externého typového balíka poskytovateľa Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko. Spoločnosť Adobe je certifikovaná podľa zmluvy o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje dodržiavanie európskej legislatívy týkajúcej sa súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Použitie sociálnych doplnkov Facebook

Na základe našich oprávnených záujmov (tj záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. GDPR) používame sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete facebook.com, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pluginy môžu predstavovať interakčné prvky alebo obsah (napr. Videá, grafiky alebo textové príspevky) a môžu byť rozpoznané jedným z logov Facebook (biela f na modrej dlaždici, výrazy „Like“, „Like“ alebo „thumbs up“ ) alebo sú označené doplnkom doplnku Facebook Social Plugin. Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Spoločnosť Facebook je certifikovaná podľa Zmluvy o ochrane osobných údajov a poskytuje záruku na dodržiavanie európskej legislatívy týkajúcej sa súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Keď používateľ vyvolá funkciu tejto online ponuky, ktorá obsahuje takýto doplnok, ich zariadenie vytvorí priame spojenie so servermy Facebook. Obsah pluginu je prenášaný Facebookom priamo do zariadenia užívateľa a zahrnutý do online ponuky. V priebehu procesu je možné vytvoriť užívateľské profily spracovaných údajov. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu, a preto informuje používateľov podľa našich vedomostí.

Pripojením doplnkov dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré používateľ získal na príslušnej stránke ponuky online. Ak je používateľ prihlásený do Facebooku, môže Facebook priradiť návštevu na svoj účet v službe Facebook. Ak používatelia interagujú s pluginmi, napríklad stlačte tlačidlo Like alebo nechajte komentár, informácie sa prenášajú z vášho prístroja priamo na Facebook a uložia sa tam. Ak používateľ nie je členom Facebooku, stále existuje možnosť, že spoločnosť Facebook zistí a uloží jeho IP adresu. Podľa Facebooku je v Nemecku uložená iba jedna anonymná IP adresa.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia používateľov, nájdete v politike ochrany osobných údajov Facebooku:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ak je používateľ členom Facebooku a nechce aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje o ňom prostredníctvom tejto online ponuky a prepájala ho na svoje členské údaje uložené na Facebooku, musí sa pred tým, ako použije našu online ponuku, odhlásiť z Facebooku a odstrániť svoje súbory cookie.
Ďalšie nastavenia a nezrovnalosti týkajúce sa používania údajov na propagačné účely sú možné v nastaveniach profilu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo cez stranu USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo na strane EÚ http://www.youronlinechoices.com/.
Nastavenia sú nezávislé na platforme, t. J. sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

SUN CONTRACTING AG
Landstrasse 15
LI-9496 Balzers
E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Tel.: +41 44 55 10 040

INNOVATING
ENERGY CONCEPTS