skip to Main Content

Tiráž

Osoba odpovědná za obsah:

Sun Contracting AG
Austrasse 14
FL-9495 Triesen

E-Mail: office(at)sun-contracting.com
Telefon: +41 44 551 00 40
Člen správní rady: Andreas Pachinger
Ručení za hyperlinky

1. Obsah internetové nabídky

Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky vůči autorovi, které se vztahují na věcné nebo nehmotné škody způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nejde o autorovo prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje bez zvláštního oznámení právo na změnění, doplnění nebo smazání celé internetové nabídky nebo jejích jednotlivých částí, nebo na dočasné nebo úplné pozastavení zveřejnění.

2. Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“) mimo oblast odpovědnosti autora by platilo povinné ručení výlučné v tom případě, jestliže je autorovi jejich obsah znám a bylo by pro něj technicky možné a únosné v případě protiprávních obsahů zabránit jejich používání.

Tímto autor výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na příslušných stránkách zřejmý žádný ilegální obsah. Autor však nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu a na obsah propojených internetových stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech propojených internetových stránek, které byly změněny po vytvoření odkazů. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy vytvořené v rámci vlastní internetové nabídky i na zápisy cizích osob v autorem vytvořených návštěvních knihách, diskuzních fórech a mailingových seznamech. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a především za škody způsobené používáním nebo nepoužíváním takto poskytnutých informací odpovídá výlučně poskytovatel internetových stránek, na které bylo odkázáno, nikoliv ten, kdo prostřednictvím hyperlinků na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky

Ve všech publikacích se autor snaží dodržovat autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, využívat vlastní jím vytvoření grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo sáhnout po grafikách, zvukových dokumentech, videosekvencích a textech, na které se nevztahuje žádná licence.

Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v rámci internetové nabídky, které jsou případně chráněné třetími osobami, plně podléhají ustanovením příslušného platného práva o ochranných známkách a podléhají vlastnickému právu příslušného zapsaného vlastníka. Na základě pouhé zmínky nelze usuzovat, že by známka nebyla chráněna třetí osobou!

Autorské právo na zveřejněné objekty vytvořené samotným autorem náleží pouze autorovi stránek. Rozmnožování a používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

4. Ochrana údajů

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem výslovně dobrovolně. Využití a placení všech nabízených služeb je dovoleno – pokud je to technicky možné a přijatelné – bez udání takovýchto údajů, resp. pomocí zadání anonymizovaných údajů nebo pseudonymu.

5. Právní účinost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za část internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, už neodpovídaly, nebo částečně neodpovídaly platné právní situaci, zůstanou tím obsah a platnost ostatních částí dokumentu nedotčeny.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc.  („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace o Vašem používání těchto webových stránek, které byly vytvořeny prostřednictvím cookie, jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Google používá tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, aby pro poskytovatele webových stránek sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytl další služby spojené s používáním těchto webových stránek a s používáním internetu. Za žádných okolností nebudou nikdy informace získané tímto způsobem spojovány s osobními, identifikujícími informacemi.

Google předá případně tyto informace třetím osobám, pokud tak stanoví zákon, nebo pokud jsou tyto údaje z pověření Googlu zpracovány třetí osobou.

IP adresa předaná prohlížečem uživatele nebude v žádném případě propojena s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; musíme Vás však upozornit na to, že v tomto případě nebudete případně moct používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které byly o Vás nashromážděny Googlem, ve výše popsaném způsobu a k výše uvedenému účelu.