skip to Main Content

ДEKЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Декларация за защита на личните данни разяснява естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни (по-долу за краткост „данни“) в рамките на нашето онлайн предложение и свързаните с него уебсайтове, функциите и съдържанието им, както и свързанитес него външни онлайн присъствия, като например нашият профил в социалните медии (по-долу най-общо наричани „онлайн предложение“). По отношение на използваните определения, като например „обработка“ или „отговорен“ се отнасяме до чл ен 4 от Общия регламент за защита

на данните (ОРЗД). [б.пр.: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 27 април 2016 година, познат като Регламент GDPR (General Data Protecti Regulation)]

 

Администратор на лични данни:

Sun Contracting AG

Austrasse 14

FL-9495 Triesen

office(at)sun-contracting.com

Impressum: https://www.sun-contracting.com/bg/impressum/

 

Видове обработени данни:

–  основни данни (напр. имена, адреси);

–  данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера);

– данни за съдържанието (напр. въведен текст, снимки, видеоклипове);

– потребителски данни (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп);

– метаданни/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

 

КАТЕГОРИИ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Посетители и потребители на онлайн предложението (по-долу субектите на данни най-общо са наречени „потребители“).

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА:

– предоставяне на онлайн предложението, неговите функции и съдържание;

– отговаряне на заявки за контакт и комуникация с потребителите;

– мерки за сигурност;

– измерване на аудиторията/маркетинг.

 

ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор (например „бисквитка“) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства. Терминът обхваща и включва почти всяко обработване на данни.

„Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 

ЗНАЧИМИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

В съответствие с член 13 от ОРЗД, ние Ви информираме за правните основания относно обработката на данни, която извършваме. При условие, че правното основание не е упоменато в Декларацията за защита на личните данни, се прилага следното: – правното основание за получаване на съгласие е чл. 6, параграф 1, буква а) и чл. 7 от ОРЗД; – правното основание за обработката, за извършване на нашите услуги и изпълнението на договорни мерки, както и отговаряне на запитвания е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД; – правното основание за обработката, за изпълнението на нашите законови задължения е чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД;  – правното основание за обработването, необходимо за целите на легитимните ни интереси е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. В случай, че жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на личните данни, чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД служи като правно основание.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с член 32 от ОРЗД, като се вземат  предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане, естеството, обхватът, обстоятелствата, целите на обработването, както и вероятността от възникването на риск и неговата тежест относно правата и свободите на физическите лица, за да осигурим отговарящо на този риск ниво на сигурност.

Мерките включват по-специално осигуряване на поверителност, цялостност и наличност на данните чрез контрол, както на физическия така и на друг достъп до данните, като въвеждането, разкриването, наличността и разделянето им. В допълнение, ние сме взели мерки за запазване правата на субектите на данни, изтриването на данните и реакция за защита на данни при заплаха. Освен това, ние вземаме предвид защитата на личните данни още при разработването, съответно при избора на хардуер, софтуер и процедури, които са в съответствие с принципа за защита на данните чрез подходящите технологии и задаване на подходящите за целта настройки (член 25 от ОРЗД).

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ И  „ТРЕТИ СТРАНИ“

В случай, че в хода на нашата обработка разкрием   данни на други лица и компании („обработващ лични данни“ или „трети страни“ ), предадем им ги или по друг начин им предоставим достъп до данните, това ще стане само въз основа на законно разрешение [например, ако предаването на данни на „трети страни“, като доставчик на платежни услуги, съгл. член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, е необходимо за изпълнение на договор], за което Вие сте дали съгласие, законово задължение определящо това или въз основа на легитимните ни интереси (например при използването на агенти, доставчик на хостинг и др.)

В случай, че ние възложим на „трета страна“ обработването на данни, това се прави с така наречения договор за възлагане съгласно член 28 от ОРЗД.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Ако обработваме данни в трета държава [(т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)] или ако това се извършва в рамките на използването на услуги на трета страна или разкриването, респективно предаването на данни на трети страни, това ще стане само ако това е нужно за изпълнението на нашите (пред) договорни задължения, въз основа на Вашето съгласие, въз основа на правно задължение или въз основа на нашите легитимни интереси. При спазване на правни или договорни разрешения, ние обработваме или предоставяме данните на трета държава само при наличието на специалните изисквания на член 44 и сл. от ОРЗД. Това означава, че обработката се извършва въз основа на специфични гаранции, като официално признатото ниво за защита на данните, следвайки европейските норми [напр. в САЩ чрез „Щит за поверителност“  („Privacy Shield“)] или спазването на официално признати специални договорни задължения(т. нар. „Стандартни договорни клаузи“).

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Вие имате право да поискате потвърждение дали съответните данни се обработват и също информация относно тези данни, както и да изисквате допълнителна информация и копие на данните съгласно член 15 от ОРЗД.

Вие имате правото съгласно член 16 от ОРЗД да изисквате допълване на данните, които се отнасят до Вас или коригиране на неверни данни.

В съответствие с член 17 от ОРЗД имате право да изисквате съответните данни да бъдат изтрити незабавно или, като алтернатива, да изисквате ограничаване на обработката на данните в съответствие с член 18 от ОРЗД.

Имате право да изисквате получаването на данните, свързани с Вас, които сте ни предоставили в съответствие с член 20 от ОРЗД и предаването им на други администратори.

Освен това съгласно член 77 от ОРЗД Вие имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган.

 

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Съгласно член 7, параграф 3 от ОРЗД, Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие с действие от текущия момент за в бъдеще.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Съгласно член 21 от ОРЗД Вие можете по всяко време да възразите срещу бъдещата обработка на Вашите данни. По-специално, възражението може да бъде насочено срещу обработката на данните за целите на директния маркетинг.

 

„БИСКВИТКИ“ И ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕПРИ ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

„Бисквитките“ са малки файлове, които се съхраняват на компютрите на потребителите. В „бисквитките“ може да се съхранява различна информация. „Бисквитката“ служи основно за съхраняване на информацията за даден потребител (или за устройството, на което се съхранява „бисквитката“) по време или след посещението му на онлайн предложението. „Временни бисквитки“, респективно „сесийни бисквитки“ или „преходни бисквитки“ са „бисквитки“, които се изтриват, след като потребителят напусне онлайн предложението и затвори браузъра си. В такава „бисквитка“, може да се съхранява например съдържанието на кошницата за пазаруване в онлайн магазин или състоянието на вход (login). „Постоянни“ или „непроменливи“ се наричат „бисквитките“, които остават запазени дори след затваряне на браузъра. Така например, състоянието на вход (login) ще бъде запазено, ако потребителите го посетят след няколко дни. Също в такава „бисквитка“ могат да се съхраняват интересите на потребителите, които се използват за измерване на аудиторията или за маркетингови цели. „Бисквитки на трети страни“ се отнася до „бисквитки“, които се предлагат от доставчици, различни от администратора, предоставящ онлайн предложението (в противен случай, ако това са само неговите „бисквитки“, говорим за „бисквитки на първата страна“).

Можем да използваме временни и постоянни „бисквитки“ и да ги разясним в рамките на нашата Декларация за защита на личните данни.

Ако потребителите не искат „бисквитки“ да бъдат съхранени на компютъра им, те ще бъдат помолени да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Съхранените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на „бисквитките“ може да доведе до функционални ограничения на онлайн предложението.

Общо възражение срещу използването на „бисквитки“, за целите на онлайн маркетинга, може да бъде заявено при множество различни услуги и особено в случай на проследяване на уебсайта на САЩ http://www.aboutads.info/choices/ или на уебсайта на ЕС http://www.youronlinechoices.com/. Освен това, съхранението на „бисквитките“ може да бъде избегнато чрез изключването им в настройките на браузъра. Моля, имайте предвид, че по този начин, ще е невъзможно ползването на всички функции на онлайн предложението.

 

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

Данните обработвани от нас, се изтриват или ограничават при тяхното обработване в съответствие с членове 17 и 18 от ОРЗД. Освен ако изрично не е посочено в настоящата Декларация за защита на личните данни, данните съхранявани от нас ще бъдат изтрити веднага, след като тяхното предназначение вече е изпълнено и по-нататъшното им запазване вече не е необходимо, и също така изтриването им не противоречи на никакви законови изисквания за съхранение. В случай, че данните не бъдат изтрити, тъй като са необходими за други законно допустими цели, обработката им ще бъде ограничена. Тоест, данните ще бъдат блокирани и няма да бъдат обработвани за други цели. Това важи например за данни, които трябва да се съхраняват по търговски или данъчни причини.

Според законовите разпоредби в Германия, съхранението се извършва за 10 години съгласно §§ 147 ал. 1 от AO (Данъчният кодекс), 257 ал. 1 № 1 и 4, ал. 4 от HGB „Търговския кодекс“ (книги, записи, доклади за актуалното състояние, отчетни документи, счетоводни отчети, търговски книги, документи за данъчно облагане и др.) и 6 години съгласно § 257, ал. 1 № 2 и 3, ал. 4 от HGB „Търговския кодекс“ (търговски писма).

Според законовите разпоредби в Австрия съхранението се извършва за 7 години съгласно § 132 ал. 1 от BAO „Федералния данъчен кодекс“ (счетоводни документи, разписки/фактури, сметки, документи, бизнес документи, отчети за приходите и разходите и т.н.), за 22 години във връзка със земи и в продължение на 10 години за документи, свързани с електронно доставени услуги, телекомуникации, радио и телевизионни услуги, предоставяни на непредприемачи в държавите-членки на ЕС, за които се използва ДДС върху цифровите услуги (режим MOSS) т.нар. Mini One Stop Shop.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО,ОФИС ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТАКТИ

Ние обработваме данни в контекста на административни задачи, както и при организацията на нашата фирмена дейност, финансово счетоводство и съблюдавайки спазването на законовите задължения, като например архивиране. При това, ние обработваме същите данни, които биват обработвани в процеса на предоставяне на нашите договорни услуги. Основание за обработката са чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД, чл.6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Обработката засяга клиенти, заинтересовани лица, бизнес партньори и посетители на уебсайтове. Целта и интересът ни относно обработката са свързани с администрацията, финансовото счетоводство, организацията на офиса, архивирането на данни, тоест задачи, които служат за поддържане на нашия бизнес, изпълнението на нашите задължения и предоставянето на нашите услуги.

Изтриването на данните с оглед на договорните услуги и договорната комуникация съответства на информацията, предоставена в тези дейности по обработка.

При това ние разкриваме или предоставяме данни на финансовите служби, консултанти, като например данъчен консултант или одитор, както и на други места за таксуване и на доставчици на платежни услуги.

Освен това, въз основа на нашите икономически  интереси, ние съхраняваме информация за доставчици, организатори и други бизнес партньори, например с цел осъществяване на контакт на по-късен етап. Тези предимно фирмени данни, по принцип, се съхраняват за постоянно.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

За да управляваме бизнеса си успешно, за да можем

да разпознаем тенденциите на пазара, желанията

на нашите клиенти и контрагенти, ние анализираме наличната информация за бизнес транзакциите, договори, запитвания и други. Ние обработваме основни данни, комуникационни данни, данни по договори, данни за плащания, данни за потреблението, метаданни, въз основа на член 6, параграф 1, буква e) от ОРЗД, при което към субектите на данни се включват бизнес партньори, заинтересовани страни, клиенти, посетители и потребители на нашето онлайн предложение.

Анализите се извършват с цел икономическа оценка, маркетинг и пазарни проучвания. Можем да вземем предвид профилите на регистрираните потребители с данни, например по отношение на използваните от тях услуги. Анализите служат за повишаване на удобството за потребителите, за оптимизиране на нашия набор от услуги и за подобряване на ефективността на бизнеса. Анализите са само за нас и няма да бъдат публикувани, освен ако не става въпрос за анонимни анализи с обобщени стойности.

В случай, че тези анализи или профили са свързани с лични данни, те ще бъдат изтрити или анонимизирани при прекратяването на договора от страна на потребителя. В общия случай ще бъдат изтрити две години след сключването на договора. Във всички останали случаи, доколкото е възможно, макроикономическите анализи и определянето на общата тенденция се изготвят анонимно.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ние обработваме данните за кандидатстване в съответствие със законовите изисквания, т.е. само за целите и в рамките на процедурата за кандидатстване. Обработката на данните се извършва с цел изпълнение на нашите (пред) договорни задължения в контекста на процеса на кандидатстване по смисъла на член 6, параграф 1, буква б) и буква е) от ОРЗД, в случай че обработка на данни ни е необходима, например в рамките на съдебни производства (в Германия допълнително се прилага § 26 BDSG).

Процедурата за кандидатстване предполага кандидатите да ни предоставят данните си (за кандидатстване). Необходимите данни за кандидатиране са обозначени в нашия онлайн формуляр. В случай че такъв не е наличен, те са резултат от длъжностните характеристики и основно включват информация за лицето, пощенски  адрес, данни за контакти и документи принадлежащи към заявлението, като мотивационно писмо, автобиография и сертификати. Освен това кандидатите могат доброволно да ни предоставят допълнителна информация.

Изпращайки заявлението до нас, кандидатите се съгласяват с обработката на предоставените ни данни за целите на процедурата по кандидатстване в съответствие с естеството и обхвата, посочени в настоящата Декларация за защита на личните данни. Ако в рамките на процедурата за кандидатстване доброволно се съобщят специални категории лични данни по смисъла на член 9, параграф 1, буква б) от ОРЗД, тяхното обработване се извършва допълнително cъобразно член 9, параграф 2, буква б) от ОРЗД (напр. здравни данни, като увреждане или етнически произход). Ако в рамките на процедурата за кандидатстване от кандидатите се изискат специални категории лични данни по смисъла на член 9, параграф 1 от ОРЗД, тяхното обработване се извършва допълнително съобразно член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД (напр. здравни данни, в случай че са необходими за упражняване на професията).

Кандидатите могат да подават заявленията си чрез онлайн формуляр на нашия уебсайт, в случай че е предоставен такъв. Данните ще ни бъдат предадени, кодирани съгласно съвременния напредък на технологиите.

Освен това кандидатите могат да ни изпращат своите кандидатури чрез електронна поща. Моля, обърнете внимание, че имейлите обикновено не се изпращат шифровани и че кандидатите сами трябва да предоставят криптиране. Следователно, ние не носим отговорност за предаването на заявлението между изпращача и получаването на нашия сървър и затова препоръчваме по-скоро да използвате онлайн формуляра или пощенска доставка. Тъй като кандидатите все още имат възможността да ни изпратят заявлението си по пощата, вместо чрез онлайн формуляр и електронната поща.

В случай на успешно заявление, данните предоставени от кандидатите, могат да бъдат обработвани допълнително от нас за целите на трудовото правоотношение. В случай че кандидатстването за работа е неуспешно, данните на кандидатите ще бъдат изтрити. Данните на кандидатите ще бъдат изтрити и ако кандидатурата бъде оттеглена, на което кандидатите имат право по всяко време.

При условие на обосновано оттегляне от заявителя, изтриването се извършва след период от шест месеца, така че да можем да отговорим на всякакви последващи въпроси относно заявлението и да изпълним задълженията си за предоставяне на доказателства съгласно Закона за равно третиране. Фактурите за възстановяване на пътни разходи се архивират в съответствие с данъчните разпоредби.

 

Talent-Pool

Като част от процеса на кандидатстване предлагаме на кандидатите възможността да бъдат включени в нашия Talent Pool „набор от таланти“ за период от две години въз основа на дадено съгласие по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква б) и чл. 7 от ОРЗД.

Документите за кандидатстване в Talent Pool „набора от таланти“ се обработват единствено в контекста на бъдещи обяви за работа и търсенето на работна сила и ще бъдат унищожени най-късно след изтичане на срока. Кандидатите ще бъдат информирани за това, че тяхното съгласие да бъдат включени в Talent Pool „набора от таланти“ е доброволно, не оказва влияние върху текущия процес на кандидатстване и че могат да оттеглят това съгласие по всяко време в бъдеще, както и да възразят по смисъла на член 21 от ОРЗД.

 

АКISMET АНТИ-СПАМ ТЕСТВАНЕ

Нашето онлайн предложение използва услугата „Akismet“, предлагана от Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Използването се осъществява въз основа на нашите легитимни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. С помощта на тази услуга коментарите на реални хора се разграничават от спам коментарите. Всички данни отнасящи се до коментарите, се изпращат до сървър в САЩ, където се анализират и съхраняват в продължение на четири дни с цел сравнение. Ако коментар е бил класифициран като спам, данните ще бъдат запазени отвъд това време. Тази информация включва въведеното име, имейл адреса, IP адреса, съдържанието на коментара, референт (referrer), информация за използвания браузър, компютърната система и часа на въвеждането.

Повече информация относно събирането и използването на данните от Akismet може да се намери в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Потребителите могат да се въздържат от въвеждането на име, имейл адрес или да използват псевдоним. Можете напълно да предотвратите предаването на данни, като не ползвате нашата система за коментари. Това би било жалко, но за съжаление не виждаме други алтернативи, които да работят също толкова ефективно.

 

ИЗВИКВАНЕ НА ПРОФИЛНИ СНИМКИ ОТ GRAVATAR

Ние използваме услугата Gravatar на Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA,   в рамките на нашето онлайн предложение и по-специално в блога (blog). Gravatar е услуга, която позволява на потребителите да се регистрират и да съхраняват снимки на профилите и имейл адресите си. Когато потребителите със съответния имейл адрес оставят публикации или коментари в други онлайн присъствия (особено в блогове), снимките на техните профили могат да се показват до публикациите или коментарите им. За да се провери дали има запазен профил за тях, потребителските имейл адреси споделени с Gravatar, се предават в криптиран вид. Това е единствената цел за предаване на имейл адреса и той няма да бъде използван за други цели, а ще бъде изтрит след това.

Употребата на Gravatar се извършва въз основа на нашите легитимните интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, тъй като с помощта на Gravatar предлагаме на авторите на публикации и коментари възможността да персонализират публикациите си с профилна снимка.

Показвайки изображенията  Gravatar разпознава IP адреса на потребителя, тъй като това е необходимо за комуникацията между браузъра и онлайн услугите. Повече информация относно събирането и използването на данни от Gravatar може да намерите в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Ако потребителите не желаят в коментарите да се показва потребителска снимка, свързана с имейл адреса им в Gravatar, те трябва да използват имейл адрес, който не е съхранен в Gravatar. Бихме искали също така да отбележим, че е възможно да се използва анонимен имейл адрес или изобщо да не се ползва електронен адрес, ако потребителите не желаят собственият им имейл адрес да бъде изпратен на Gravatar. Потребителите могат напълно да предотвратят прехвърлянето на данни, като не използват нашата система за коментари.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕМОТИКОНИ И УСМИВКИ

В нашия WordPress блог се използват графични емотикони (еmojis) или усмивки, т.е. малки графични файлове, изразяващи чувства, които се получават от външни сървъри. В тази връзка доставчиците на сървърите събират IP адресите на потребителите. Това е необходимо, за да могат емотикони-файловете (еmojis- files) да бъдат предавани на браузърите на потребителите. Услугата Emojie (емотикони) се предлага от Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA.

Политика за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/. Използваните сървърни домейни s.w.org и twemoji.maxcdn.com, които доколкото ни е известно, са така наречените Content Delivery Networks, т.е. сървъри, които служат само за бързо и сигурно предаване на файловете и личните данни на потребителите биват изтрити след предаването им. Използването на емотикони (еmojis) се основава на нашите легитимни интереси, т.е. интерес към атрактивен дизайн на нашето онлайн предложение съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ

Когато се свържете с нас (например чрез формуляр за контакт, електронна поща, телефон или чрез социални медии), данните на потребителя относно  обработка на заявката за контакт се извършва съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Предоставената от потребителите информация може да се съхранява в Customer Relationship Management System („CRM System“) система за управление на взаимоотношенията с клиентите или друга подобна система.

Ние изтриваме заявките, когато тяхното съхранение вече не е необходимо. Ние проверяваме тази необходимост на всеки две години. Освен това спазваме законовите изисквания за архивиране.

 

 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Със следните указания ние Ви информираме относно съдържанието на нашия информационен бюлетин, процедурите за регистрация, доставка и метода за статистически анализ, както и за Вашето право на възражение. С абонирането за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с получаването му и с описаните процедури.

Съдържание на информационния бюлетин:

Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с рекламна информация (наричан по-долу „бюлетин“) само със съгласието на получателя или законово разрешение. Получаването на съгласие от страна на потребителя е необходимо, в случай на настъпили в рамките на периода на абонамент съществени промени в съдържанието на бюлетина. В общия случай нашият бюлетин съдържа информация за нашата компания, нашите продукти и съпътстваща информация (като инструкции за безопасност), оферти, промоции.

 

Double opt-in и протоколиране:

Регистрацията за нашия бюлетин се извършва по така наречената процедура double opt-in. Това означава,

че след регистрацията Ви ще получите имейл с молба

да потвърдите регистрацията си още веднъж.

Това потвърждение е необходимо, за да не може

друг (субект) да се регистрира с външни имейл адреси. Регистрацията за бюлетина ще бъде протоколирана, за да се докаже, че процесът на регистрация е в съответствие със законовите изисквания. Това включва съхраняване на момента (дата и час) на регистрацията и на нейното потвърждение, както и IP адреса. Съответно промените в данните Ви, биват съхранени и протоколирани при доставчика на услуги за разпространение.

Регистрационни данни: За да се абонирате за бюлетина, достатъчно е да предоставите своя имейл адрес. Като опция Ви молим да посочите име в бюлетина за да можем лично да Ви приветстваме.

Изпращането на бюлетина и свързаното с това измерване на ефективността се извършва въз основа на съгласието на получателя съгласно чл.6, параграф 1, буква а), чл. 7 от ОРЗД във връзка с § 107 ал.2 от TKG (Закона за далекосъобщенията) респективно въз основа на законно разрешение съгласно § 107 ал. 2 и 3 от TKG (Закона за далекосъобщенията).

Протоколирането на процеса на регистрация се извършва въз основа на нашите легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият интере е насочен към използването на лесна и сигурна за употреба информационна система, която както да обслужва нашите бизнес интереси, така и да отговаря на очакванията на нашите клиенти и освен това ни дава възможност да представим доказателства относно даденото съгласие.

ОТПИСВАНЕ / ОТМЯНА – Можете да анулирате получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да оттеглите съгласието си. В края на всеки бюлетин ще намерите линк за анулиране на бюлетина. Въз основа на нашите легитимни интереси можем да съхраняваме въведените имейл адреси до три години, преди да ги изтрием, за да можем да предоставим доказателства за предварително даденото съгласие. Обработката на тези данни е ограничено до целите на евентуална защита срещу искове. Индивидуално искане за отписване е възможно по всяко време, при условие че едновременно с това се потвърди предишното съществуване на съгласие.

 

БЮЛЕТИН – Mailсhimp

Бюлетините се изпращат чрез доставчика „Mailсhimp“ от платформа за разпространение на бюлетини на доставчика в САЩ Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Можете да видите Декларацията за поверителност на доставчика на услугата за разпространение тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/  The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността и по този начин предоставя гаранция за спазване на европейските стандарти за поверителност: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG и статус = Active

Ние използваме доставчик на услуги за разпространение въз основа на нашите легитимни интереси съгласно чл.6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и договор за възлагане съгласно чл. 28, параграф 3, изречение 1 от ОРЗД. Доставчикът на услуги за разпространение може да използва данните на получателите в псевдонимна форма (т.е. без причисляване към конкретен потребител), за оптимиране или подобряване на собствените си услуги, например за техническа оптимизация на доставката или предоставянето на бюлетина за статистически цели. Доставчикът на услуги за разпространение обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетини за водене на собствена кореспонденция или за прехвърляне на данните на трета страна.

 

Newsletter – Newsletter2Go

Изпращането на бюлетина се извършва посредством  доставчика на услуги за разпространение Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Deutschland. Можете да видите Декларацията за поверителност на доставчика на услугата за разпространение тук: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/ Ние използваме доставчик на услуги за разпространение въз основа на нашите легитимни интереси съгласно чл.6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и договор за възлагане съгласно чл. 28, параграф 3, изречение 1 от ОРЗД.

Доставчикът на услуги за разпространение може да използва данните на получателите в псевдонимна форма (т.е. без причисляване към конкретен потребител), за оптимиране или подобряване на собствените си услуги, например за техническа оптимизация на доставката или предоставянето на бюлетина за статистически цели. Доставчикът на услуги за разпространение обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетини за водене на собствена кореспонденция или за прехвърляне на данните на трета страна.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – ИЗМЕРВАНЕ НА УСПЕХА

Бюлетините съдържат така наречения „web-beacon“, т.е. файл с размер на пиксел, който се извлича от нашия сървър при отваряне на бюлетина или, ако използваме доставчик на услуги за разпространение, от неговия сървър. В рамките на това изтегляне първоначално се събира техническа информация относно браузъра и Вашата система, Вашия IP адрес и времето за изтегляне. Тази информация се използва за техническо подобряване на услугите на базата на технически данни или целеви групи и тяхното поведение при четене въз основа на техните точки на извличане (които могат да бъдат определени с помощта на IP адреса) или времето за достъп. Статистическите проучвания включват също определяне дали бюлетините се отварят, кога се отварят и кои линкове се ползват. По технически причини тази информация може да бъде отнесена до отделните получатели на бюлетини. Въпреки това, нито нашето намерение, нито това на доставчика на услуги за разпространение е това,  да се използва за наблюдаване на отделни потребители. Оценките ни служат основно за разпознаване навиците за четене на нашите потребители и за адаптиране на съдържанието на бюлетина към читателите или за изпращане на различно съдържание според интересите им.

 

ХОСТИНГ (hosting)

Хостинг (hosting) услугите, които използваме, са с цел предоставяне на следните услуги: инфраструктура и платформа, изчислителен капацитет, пространство за съхранение и бази данни, услуги за сигурност и техническа поддръжка, които използваме за целите на изпълнението на това онлайн предложение. Тук ние, респективно нашият хостинг доставчик, обработваме основни данни, данни за контакт,   данни за съдържанието, данни за договори, данни за потреблението, метаданни и комуникационни данни на клиенти, заинтересовани страни и посетителите на това онлайн предложение въз основа на нашите легитимни интереси за ефикасното и сигурно предоставяне на това онлайн предложение съгласно чл.6, параграф 1, буква е) от ОРЗД във връзка с чл. 28 от ОРЗД (обработването от страна на обработващия лични данни се урежда с договор или с друг правен акт).

 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ДОСТЪП И ЛОГ ФАЙЛОВЕ (LOGFILES)

Ние, съответно нашият хостинг доставчик, събираме въз основа на легитимните си интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (така наречените лог файлове на сървъра „server log files“). Данните за достъп включват името на посетената уеб страница, файл, дата и час на посещение, количество прехвърлени данни, известие за успешно зареждане, тип и версия на браузъра, операционната система на потребителя, URL адрес на препратката (посетената по-рано страница), IP адрес и доставчика от който е отправена заявката.

Информацията за регистрационните файлове се съхранява от съображения за сигурност (например за разследване на злоупотреби или измамни дейности) максимум до 7 дни, след което бива изтрита. Данните нужни за уреждане на спорове не се изтриват до окончателното разрешаване на текущият спор.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager е решение, което ни позволява да управляваме така наречените маркери на уебсайтове (website tags) чрез единен интерфейс (включително интегриране на Google Analytics и други маркетингови услуги на Google в нашето онлайн предложение). Самият Tag Manager (който имплементира маркерите) не обработва личните данни на потребителите. По отношение на обработването на личните данни на потребителите, моля, вижте следната информация за услугите на Google. Препоръки за употреба: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

Google Analytics

Въз основа на нашите легитимни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД], ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализи на Google LLC („Google). Google използва „бисквитки“. Информацията генерирана от „бисквитките“ за използването на онлайн предложението от потребителите, обикновено се предава на Google сървърите в САЩ и се съхранява там.

Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство  за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Google ще използва тази информация от наше име за съставяне на отчети за активността в рамките на нашето онлайн предложение и оценка на потреблението, както и за да ни предостави допълнителни услуги, свързани с употребата му и използването на интернет. При все това могат да бъдат създадени псевдонимни потребителски профили от обработваните данни.

Ние използваме Google Analytics само с активирана анонимизация на IP адреса. Това означава, че IP адреса на потребителя се съкращава от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава към сървъра на Google в САЩ и се съкращава там.

IP адресът, изпратен от браузъра на потребителя, няма да бъде свързан с други данни, предоставени от Google. Потребителите могат да откажат използването на „бисквитки“ променяйки съответните настройки на софтуер на браузъра си. В допълнение, потребителите могат да предотвратят събирането на данни от Google, генерирани от „бисквитките“, както и обработката на тези данни от Google, свързани с използването на онлайн предложението, чрез изтегляне и инсталиране на приставката за браузъра (browser plugin), която е на разположение на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Повече информация относно използването на данни чрез Google, възможности за настройки и възражения, ще намерите  в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за показване на рекламни импресии от Google (https: // adssettings.google.com/authenticated). Личните данни на потребителите ще бъдат изтрити или анонимизирани след 14 месеца.

 

Google Universal Analytics

Ние използваме Google Analytics под формата на „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ се отнася до процедура на Google Analytics, при която анализът на потребителя се извършва въз основа на псевдонимен идентификационен номер и по този начин се създава потребителски профил с информация за използването на различни устройства (т.нар. „cross-device tracking“ „).

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА НА Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да проследяваме реклами, показвани в рекламните услуги на Google и партньори, за да ги показваме само на онези потребители, които са проявили интерес към нашето онлайн предложение или имат определени характеристики (напр. интерес към конкретни теми или продукти, определящи се от посетените уебсайтове), които ние предоставяме на Google [т. нар. „ремаркетинг“ („Remarketing“) или „Google Analytics Audiences“ ]. С помощта на Remarketing Audiences бихме желали да се уверим, че рекламите ни отговарят на потенциалния интерес на потребителите.

 

Google AdSense с персонализирани (personalized) реклами

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) въз основа на легитимни ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД].

Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство   за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI и статус = Active).

Използваме услугата AdSense, която позволява рекламите да се показват на нашия уебсайт и ние получаваме възнаграждение за тяхното показване или за друга употреба. За тези цели се използват потребителски данни, като например кликването върху реклама обработва IP адреса на потребителите, при което IP адресът се съкращава с последните две позиции. Следователно обработката на данните на потребителите е псевдонимизирана.

Използваме AdSense с персонализирани реклами. Google прави заключения за потребителските интереси въз основа на посещаваните уебсайтовете или използвани приложения от посетителите и потребителските профили, създадени по този начин. Рекламодателите използват тази информация, за да провеждат своите кампании в съответствие с тези интереси, което е от полза както за потребителите, така и за рекламодателите. Google рекламите се персонализират, когато събраните или изведените данни определят или влияят върху избора на реклама. Те включват предишни търсения, дейности, посещения на сайтове, приложения, демографски данни и информация за местоположение. По-конкретно, това включва демографско сегментиране, сегментиране на категории по интереси, ремаркетинг, насочване по списъци с клиенти и списъци на аудитории, качени в DoubleClick Bid Manager или Campaign Manager.

Повече информация относно използването на данни чрез Google, възможности за настройки и възражения, ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за показване на рекламни импресии от Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdSense с неперсонализирани (non-personalized) реклами

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) въз основа на легитимните ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД].

Google е сертифициран съгласно

Споразумението за защита на поверителността

(EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство

за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=

a2zt000000001L5AAI и статус = Active).

 

Използваме услугата AdSense, за да показваме реклами на нашия уебсайт и получаваме възнаграждение за показването или използването им по друг начин. За тези цели потребителски данни, като например кликването върху реклама и IP адреса на потребителя бива обработван, при което IP адресът се съкращава на последните две позиции. Следователно обработката на потребителските данни е псевдонимизирана.

Използваме AdSense с неперсонализирани (non-personalized) реклами. Рекламите не се показват въз основа на потребителски профили. Неперсонализираните (non-personalized)  реклами не се базират на по-ранното поведението на потребителите. Таргетирането използва контекстуална информация, включително ориентировъчно географско сегментиране (например на ниво местоположение), въз основа на текущото местоположение, съдържание в текущия уебсайт или приложение или ключови думи за търсене. Google предотвратява всяко персонализирано сегментиране, включително такова по демографски признак или по потребителски списък.

Повече информация относно използването на данни чрез Google, възможности за настройки и възражения, ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за показване на рекламни импресии от Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google AdWords и Conversion-Messung

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) въз основа на легитимните ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД]

Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI и статус = Active).

Използваме онлайн маркетинговия процес на Google „AdWords“, за да се позиционираме в рекламната мрежа на Google (например в резултатите от търсенето, във видеоклипове, на уебсайтове и т.н.) и показването на рекламите да отговаря на предполагаемите интереси на потребителите. Това ни позволява публикуваните от нас реклами за или в рамките на нашето онлайн предложение да бъдат целенасочено предоставяни на потенциалните потребители със съответните интереси, ако те например се интересуват от други подобни онлайн предложения, това се обозначава като „ремаркетинг“ („remarketing“). За тези цели, при достъп до нашите и други уебсайтове, където Google Advertising Network е активна, Google незабавно ще изпълни код от Google и ще установи така наречените ремаркетингови маркери „(Re)marketing-Tags“ (невидима графика или код, така наречените уеб маяци „Web Beacons“ , вградени в уебсайта. С тяхна помощ на устройството на потребителя се съхранява индивидуална „бисквитка“, т.е. малък файл, (вместо „бисквитки“ могат да се използват други съпоставими технологии ).

В този файл се отбелязва кои уеб страници посещава потребителят, какво съдържание го интересува и върху коя оферта е кликнал, както и техническа информация за браузъра и операционната система, позовавайки се на уебсайтове, време на посещение и друга информация за използването на онлайн предложението.

Освен това получаваме индивидуална  „бисквитка за преобразуване“ ( „Сonversion Сookie“) . Информацията, събрана с помощта на „бисквитката“ се използва от Google за съставяне на статистически данни за преобразуването (Сonversion Statistiken). Ние получаваме информация само за общия брой анонимни потребители, които са кликнали върху нашата реклама и са били пренасочени към страницата с маркери за проследяване на продажбите. Ние не получаваме информация, която лично идентифицира потребителите.

Данните на потребителите се обработват псевдонимно в контекста на рекламната мрежа на Google. Например Google не съхранява и обработва името или имейл адреса на потребителите, а обработва съответния тип данни от „бисквитки“ в псевдонимни потребителски профили. Така че, от гледна точка на Google, рекламите не се управляват и не се показват на конкретно идентифицирано лице, а на собственика на „бисквитките“, независимо кой е този собственик. Това не се прилага, ако потребител изрично е разрешил на Google да обработва данните без тази псевдонимизация. Събраната информация за потребителите се предава на Google и се съхранява на сървърите на Google в САЩ. Повече информация относно използването на данни чрез Google, възможности за настройки и възражения, ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за показване на рекламни импресии от Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Google Doubleclick

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) въз основа на легитимните ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД].

Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI и статус = Active)

Използваме онлайн маркетинговия процес на Google DoubleClick, за да поставяме реклами в рекламната мрежа на Google (напр. в резултатите от търсенето, във видеоклипове, на уебсайтове и т.н.). Double Click се характеризира с това, че се показва в реално време въз основа на предполагаемите интереси на потребителите. Това ни позволява целенасочено да показваме реклами за и в рамките на нашето онлайн предложение, за да представим на потребителите само тези реклами, които потенциално съответстват на техните интереси. С термина ремаркетинг („remarketing“) обозначаваме пренасочването на интереса на потребителя към показани реклами на продукти от други онлайн предложения.

За тези цели, при достъп до нашите и други уебсайтове където Google Advertising Network е активна, непосредствено чрез Google се прилага код, така наречените ремаркетингови маркери „(re)marketing-tags“  [(невидима графика или код, наричани също „уеб маяци „(„web beacons“)], вградени в уебсайта. С тяхна помощ на устройството на потребителя се записва индивидуална „бисквитка“, т.е. малък файл, (вместо „бисквитки“ могат да се използват подобни технологии ). В този файл се отбелязва кои уеб страници посещава потребителят, какво съдържание го интересува и върху коя оферта е кликнал, както и техническа информация за браузъра и операционната система, позовавайки се на, уебсайтове, време за посещение и друга информация за използването на онлайн предложението.

IP адресът на потребителите също се записва, при което се съкращава за държавите-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и само в изключителни случаи напълно се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Google може също да свърже горната информация с такава от други източници. Когато след това потребителят посети други уебсайтове, рекламите съобразени с потребителския му профил, могат да бъдат показани в съответствие с предполагаемите му интереси.

Данните на потребителите се обработват псевдонимно в контекста на рекламната мрежа на Google. Това означава, че Google не съхранява и обработва името или имейл адреса на потребителите, ами например релевантни данни, събрани от „бисквитките“ в рамките на псевдонимни потребителски профили. Така че, от гледна точка на Google, рекламите не се управляват и не се показват на конкретно идентифицирано лице, а на собственика на „бисквитките“, независимо кой е този собственик. Това не се прилага, ако потребителят изрично е разрешил на Google да обработва данните без тази псевдонимизация. Събраната информация за потребителите се предава на Google и се съхранява на сървърите на Google в САЩ.

 

Повече информация относно използването на данни чрез Google, възможности за настройки и възражения, ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google (https://policies.google.com/technologies/ads), както и в настройките за показване на рекламни импресии от Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Jetpack (WordPress Stats)

Ние използваме услугите на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“) въз основа на легитимните ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф, 1 буква е) от ОРЗД], плъгинът Jetpack (тук подфункцията „WordРress Stats“), който интегрира инструмент на Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA за статистическа оценка на достъпа на посетителите. Jetpack използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уебсайта.

Информацията, генерирана от бисквитката за използването на това онлайн предложение, се съхранява на сървър в САЩ. Възможно е да бъдат създадени потребителски профили от обработените данни, при което те се използват само за анализ, а не с рекламни цели. Допълнителна информация можете да намерите в Декларацията за защита на личните данни на Automattic: https://automattic.com/privacy/ и съвети за „бисквитките“ на Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/

 

Ние използваме Facebook Pixel, Custom Audiences

и Facebook Conversion в рамките на нашето онлайн предложение въз основа на легитимните ни интереси към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение, така нареченият „Facebook Pixel“ на социалната мрежа Facebook, от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, респективно ако сте постоянен жител на ЕС, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland управляван от („Facebook“).

Facebook е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (the Privacy Shield Agreement), като предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за поверителност: (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI&status=Active)

С помощта на Facebook Pixel, Facebook е в състояние да определи посетителите на нашето онлайн предложение, като целева група за представяне на реклами (така наречените „Facebook Ads“ )

Съответно използваме Facebook Pixel за да показваме включените от нас реклами във Facebook, само на онези посетители на Facebook, които са проявили интерес

към нашето онлайн предложение или са с дефинирани характеристики (например интереси към определени теми или продукти, които се определят въз основа

на посетените от тях уебсайтове), които предаваме на Facebook [(т.нар. „потребителски аудитории“ („custom audiences“)]. С помощта на Facebook Pixel искаме също така да се уверим, че нашите реклами във Facebook са в съответствие с потенциалния интерес на потребителите и не им въздействат обезпокояващо. Използвайки Facebook Pixel можем да проследим ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистическите и пазарни проучвания, за да установим дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт след кликване върху реклама във Facebook [т. нар. преобразуване („сonversion“)]

Обработването на данни от Facebook се извършва  съгласно политика за данните на Facebook. Съответните общи указания за показването на реклами във Facebook ще намерите в политиката за данни на Facebook:

https://www.facebook.com/policy.php За детайли и специална информация относно Facebook Pixel и това как работи, посетете помощната секция на Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 Вие можете да възразите срещу събирането

Вие можете също така да възразите срещу използването на „бисквитките“ за измерване на обхвата на потребителите и за рекламни цели чрез страницата за дезактивиране на мрежовата инициатива за реклама (http://optout.networkadvertising.org/) и допълнително чрез уебсайта на САЩ (http://www.aboutads.info/choices) или на европейския уебсайт (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/)

 

ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ И СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Ние поддържаме онлайн присъствие в социални мрежи и платформи, за да можем да комуникираме с там активните клиенти, заинтересовани страни и потенциални потребители и за да ги информираме относно нашите услуги. При извикване на съответните мрежи и платформи важат общите условия и указанията за обработка на данни на съответните оператори.

Освен ако не е посочено друго в нашата

Декларация за защита на данните, ние обработваме данните на потребители, при условие че те комуникират с нас в социалните мрежи и платформи, например когато публикуват статии на нашето онлайн присъствие или ни изпращат съобщения.

 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТРЕТA СТРАНA

Използваме в рамките на нашето онлайн предложение, въз основа на легитимните ни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД], съдържания или предложения за услуги от трети доставчици, чиито съдържания и услуги ние интегрираме, като например видеоклипове или шрифтове (по-долу най-общо наричани „съдържание“).

Това винаги предполага, че доставчиците на това съдържание от трети страни възприемат IP адреса на потребителите, тъй като без IP адрес те не могат да изпратят съдържанието до браузъра им. Следователно IP адресът е необходим за показване на това съдържание. Стремим се да използваме само такова съдържание, чиито съответни доставчици използват IP адреса само за доставка на съдържанието. Доставчиците от трети страни могат също така да използват така наречените пикселни тагове (рixel tags) [невидими графики, наричани още „уеб маяци“ („web beacons“)] за статистически или маркетингови цели. Чрез пикселните таговете (рixel tags) може да се оцени информация като  посещаемостта на страниците на този уебсайт. Освен това псевдонимната информация може да бъде съхранена в „бисквитки“ на устройството на потребителя и може да включва техническа информация за браузъра и операционната система, препратки към уеб страници, време на посещение и друга информация за използването на нашето онлайн предложение, както и да бъде свързана с такава информация от други източници.

 

Vimeo

Ние можем да включим видеоклипове от платформата „Vimeo“ на доставчика Vimeo Inc., Attention:

Legal Department, 555 West 18th Street New York,

New York 10011, USA.

Декларация за поверителност:

https://vimeo.com/privacy

Трябва да отбележим, че може да използваме

Vimeo Google Analytics позовавайки

се на Декларацията за поверителност: (https://www.google.com/policies/privacy),

както и на опцията за отказ (opt-out) на Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg)

или на настройките на Google относно използването на данни за маркетингови цели (https://adssettings.google.com/).

 

Youtube

Ние интегрираме видеоклипове от платформата   „YouTube“ на доставчика Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Google шрифтове

Ние включваме шрифтовете („Google Fonts“) на доставчика Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Google ReCaptcha

Ние интегрираме функцията за откриване на ботове (bots), например при вписване в онлайн формуляри („reCAPTCHA“) на доставчика Google LLC, 16 0 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Google Maps

Ние интегрираме географските карти на „Google Maps“, предоставени от доставчика Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Обработените данни могат да включват по-специално IP адреси и данни за местоположението на потребителите, които обаче не се събират без тяхното съгласие (обикновено се извършва в настройките на техните мобилни устройства). Данните могат да бъдат обработвани в САЩ. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Typekit шрифтове от Adobe

Въз основа на нашите легитимни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД], ние използваме външни шрифтове „Typekit“ на доставчика Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Adobe е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за поверителност: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=active

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПЛЪГИНИ ОТ FACEBOOK (Facebook Social Plugins)

Въз основа на нашите легитимни интереси [т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическата експлоатация на нашето онлайн предложение по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД], ние използваме социални плъгини (plugins) от социалната мрежа facebook.com, които се управляват от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Плъгините (plugins) могат да изобразяват интерактивни елементи или  съдържание (напр. видеоклипове, графики или текстови съобщения) и са разпознаваеми по едно от логата на Facebook (бяло „f“ върху синя плочка, термините „like“, „харесвам“ или знака „палец нагоре“) или са обозначени с добавката „Facebook Social Plugin“. Списъка и външния вид на Facebook социалните плъгини  (Facebook Social Plugins) можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook е сертифициран съгласно Споразумението за защита на поверителността (EU-U.S. Privacy Shield Agreement), което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство  за поверителност:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

Когато потребителят извиква функция на това онлайн предложение, която съдържа такъв плъгин (plugin), неговото устройството установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на плъгина (plugin) се предава от Facebook директно на устройството на потребителя и го интегрира в онлайн предложението. При това, от обработените данни могат да бъдат създадени потребителски профили. Ние нямаме никакво влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на този плъгин (plugin) и следователно информираме потребителите според нашето ниво на познание.

Чрез интегрирането на плъгини (plugins) Facebook ще получи информацията, че потребителят има достъп  до съответната страница на онлайн предложението. Ако потребителят влезе във Facebook, Facebook може да свърже посещението му с неговия профил във Facebook. Ако потребителите взаимодействат с плъгините, например чрез натискане на бутона „харесвам“ („like“) или оставят коментари, съответната информацията се предава от Вашето устройство директно във Facebook и се съхранява там. Ако даден потребител не е член на Facebook, все още съществува възможността Facebook да открие IP адреса му и да го запамети. Според Facebook в Германия се съхраняват само анонимизирани IP адреси. Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшната им обработка и използване от Facebook, а също и свързаните с тях права и опции за настройки за защита на личната сфера на потребителите, могат да бъдат намерени в политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Когато потребителят е член на Facebook, и не иска Facebook да събира данни за него чрез това онлайн предложение и да ги свързва с вече съхранените данни от регистрацията му в Facebook, то тогава той трябва преди използването на онлайн предложението да излезе от Facebook и да изтрие „бисквитките“ си. Допълнителни настройки и възражения по отношение на използването на данни за рекламни цели са възможни в настройките на профила във Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads или чрез сайта на САЩ http://www.aboutads.info/choices/ или на страницата на ЕС http://www.youronlinechoices.com/ Настройките са платформено независими, тоест те са подходящи за всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства.

Създадено с Datenschutz-Generator.de от адвокат д-р Thomas Schwenke (Томас Швенке)